Coiste um Iniúchóireacht agus Riosca

De réir an Chaighdeáin Rialachais Corparáideacha don Státseirbhís (2014) agus i dtaca leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016), an dá cheann a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, bhunaigh an Coimisiún a Choiste féin um Iniúchóireacht agus Riosca, mar Choiste den Choimisiún, a bheidh i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2020.

Is é ball an choiste ná Conan McKenna (cathaoirleach), Karen Kehily, Tara McDermott, Michael Horgan agus Graham Doyle.

Is é cuspóir Coiste um Iniúchóireacht agus Riosca an Choimisiúin ná:

  • Athbhreithniú a dhéanamh ar cé chomh cuimsitheach agus atá gealltanas faoi rialachas, bainistíocht riosca agus an timpeallacht rialaithe chun freastal ar riachtanais gealltanas an Oifigigh Cuntasaíochta;
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar iontaofacht agus ar chaighdeán na ngealltanas seo;
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeán na ráiteas airgeadais; agus
  • Comhairle a thabhairt don Oifigeach Cuntasaíochta ar cé chomh maith agus a thacaíonn gealltanais léi agus í ag déanamh cinntí agus ag comhlíonadh oibleagáidí cuntasachta.

Tá Cairt agus Téarmaí Tagartha Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an DPC le fáil anseo.