Ag déanamh Nochtadh Cosanta don DPC

Is reachtaíocht é an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 (Protected Disclosures Act 2014) a achtaíodh chun cosaint a thabhairt do fostaithe atá ag iarraidh imní a chur in iúl maidir le éagóir a d'fhéadfadh a bheith i gceist san áit oibre. Leagann an tAcht roinnt bealaí amach gur féidir nochtuithe a dhéanamh d'fhostóirí agus do chomhlachtaí eachtracha.

Ról an Choimisiúin um Chosaint Sonraí

Forálann Alt 7 don Acht um Nochtadh Cosanta gur féidir nochtuithe cosanta a dhéanamh do rialálaithe eachtracha áirithe, nó "daoine forordaithe" mar a thagraítear san Acht. Tá liosta de na daoine forordaithe seo in Ionstraim Reachtúil 339/2014 a leasaíodh ag an Ionstraim Reachtúil 448/2015.

Is duine forordaithe é an Coimisiún um Chosaint Sonraí faoi alt 7 den Acht um Nochtadh Cosanta agus faoi Ionstraim Reachtúil 339 do 2014. Ciallaíonn seo gur féidir le fostaithe nochtuithe cosanta a dhéanamh don Choimisiún um Chosaint Sonraí maidir le comhlíonadh leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Faraor, ní bhainfidh an tAcht um Nochtadh Cosanta le nochtuithe a dhéantar don Choimisiún um Chosaint Sonraí ach amháin:

  • má chreideann an duine a dhéanann an nochtadh go ciallmhar go mbaineann an éagóir atá i gceist le comhlíonadh leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, agus
  • má chreideann an duine go ciallmhar gur fíor ar an mórgóir iad an fhaisnéis a nochtaítear agus aon líomhaintí atá inti.

Tabharfar aird ar gach nochtadh, cibé bealach a dhéantar iad, agus déantar gach iarracht teacht ar réiteach i mbealach cuí do na ceisteanna a chuirtear.

Go ginearálta, déileáiltear le nochtuithe cosanta a dhéantar don Choimisiún um Chosaint Sonraí ar bhonn rúnda. Tá eisceachtaí leis seo, mar shampla, má tá sé riachtanach an duine a dhéanann an nochtadh a chéannú chun fiosrúchán éifeachtach a dhéanamh ar na hábhair.

Conas nochtadh a dhéanamh

Chun nochtadh a dhéanamh don Choimisiún um Chosaint Sonraí, seol ríomhphost chuig protecteddisclosures@dataprotection.ie

Ba chóir go mbeadh an t-eolas seo sa nochtadh:

  • Ainm an duine atá ag déanamh an nochta agus a shonraí teagmhála
  • Ainm na heagraíochta/n-eagraíochtaí atá i gceist
  • An méid eolais agus is féidir maidir leis an imní

Admhóimid nochtuithe taobh istigh de 14 lá i ndiaidh an litir a fháil agus déanfaimid measúnú ar an eolas a sheoltar chugainn.

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2020

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2019

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2018

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2017

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2016

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2015