Cóid Iompair

Sraitheanna rialacha iad cóid iompair faoi mar a dtugtar cuntas air in Airteagail 40 agus 41 den RGCS a chabhraíonn le hearnálacha éagsúla chun caighdeáin um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm ar a ngníomhaíochtaí próiseála ar leith. Is é cuspóir cód iompair sraith chaighdeánach rialacha a fhorbairt a bheidh i gceist i measc roinnt eagraíochtaí, lena chinntiú go bhfuil cur chuige comhsheasmhach ann i dtaobh déileáil le sonraí pearsanta. Soláthraíonn sé meicníocht a bhronnann soiléireacht ar gach duine atá i gceist maidir le conas is féidir limistéar a d’fhéadfadh bheith ina fhadhb a réiteach agus an reachtaíocht um chosaint sonraí á comhlíonadh ag an am céanna. D’fhéadfadh cód a bhaineann go sonrach le hearnáil dul chun sochair go leor gníomhaireachtaí Stáit agus earnála príobháidí, grúpaí leasa, comhlachtaí ionadaíocha agus fiontair bheaga agus mheánmhéide.

Tá cód iompair faofa ar cheann de na bealaí is oiriúnaí inar féidir le rialaitheoir nó próiseálaí sonraí comhlíonadh an RGCS a thaispeáint. De bhreis air sin, is féidir cód iompair faofa, a luaithe a bhronnann an Coimisiún Eorpach éifeacht dhlíthiúil air, a úsáid mar chosaint chun aistriú sonraí pearsanta a éascú chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta (ar an gcoinníoll go mbíonn cearta ábhar sonraí agus réitigh éifeachtacha dhlíthiúla ar fáil, chomh maith) sa chás nach mbíonn cinneadh faoi leordhóthanacht ar fáil.

Féadtar cód iompair a sheoladh chuig an CCS tríd an seoladh ríomhphoist seo a leanas: consultation@dataprotection.ie

Ní ghlacfar le cóid ach ó chumainn nó comhlachtaí eile a dhéanann ionadaíocht do chatagóirí rialaitheoirí nó próiseálaithe.

Tá treoirlínte á ndréachtú ag an EDPB (Meitheal Oibre Airteagal 29 roimhe seo) maidir le cóid iompair faoi Airteagal 40 agus 41 a sholáthróidh soiléireacht bhreise don phróiseas.