An ceart chun rochtain a fháil ar fhaisnéis (Airteagal 15 den GDPR)

Tá sé de cheart agat an méid seo a leanas a fháil, ón rialtóir sonraí:

 1. Deimhniú an bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann leat á bpróiseáil nó nach bhfuil;
 2. I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a bhaineann leat a phróiseáil, cóip d'fhaisnéis phearsanta;
 3. I gcás ina ndéanfar próiseáil ar shonraí pearsanta a bhaineann leat, faisnéis bhreise eile mar seo a leanas:
  1. Cuspóir(í) na próiseála
  2. Catagóirí sonraí pearsanta;
  3. Aon fhaighteoir/na faighteoirí de na sonraí pearsanta a nochtfar nó a nochtfar na sonraí pearsanta, go háirithe faighteoirí i dtríú tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta agus faisnéis faoi chosaintí iomchuí;
  4. An tréimhse coinneála nó, murab fhéidir sin, na critéir a úsáidtear chun an tréimhse coinneála a chinneadh;
  5. Go bhfuil na cearta seo a leanas ann
   • An ceart go ndéanfaí ceartúcháin
   • An ceart go ndéanfaí léirscriosadh
   • An ceart go gcuirfí srian le próiseáil
   • An ceart chun agóid a dhéanamh –agus iad a iarraidh ón rialtóir
  6. An ceart agóid a dhéanamh le húdarás maoirseachta (In Éirinn is é seo an Coimisinéir Cosanta Sonraí a bhfuil a shonraí teagmhála tugtha ar leathanach 14 den treoirleabhar seo;
  7. I gcás nach mbailítear sonraí pearsanta ón ábhar sonraí, aon fhaisnéis atá ar fáil maidir lena bhfoinse;
  8. Cibé an ndéantar cinnteoireacht uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú nó nach ndéantar chomh maith le heolas fiúntach faoi conas a dhéantar cinntí, suntasacht na próiseála sin agus na hiarmhairtí a mheastar a bheadh aici ar an ábhar sonraí.

Conas is féidir liom iarraidh a dhéanamh faoin gCeart chun Rochtain a Fháil ar mo shonraí pearsanta?

Cé nach sonraítear sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí aon fhormáid ar leith inar cheart duit iarraidh ar rochtain a dhéanamh, thug an Coimisiún um Chosaint Sonraí an teimpléad thíos le haghaidh iarrataí ar rochtain a dhéantar chuig an Rialaitheoir Sonraí i scríbhinn:

A..., a chara,

Ba mhaith liom iarraidh ar rochtain a dhéanamh faoi Airteagal 15 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí chun cóip a fháil d’aon fhaisnéis a choinníonn tú fúm, ar ríomhaire nó de láimh, maidir le...

Tabhair an oiread mionsonraí agus is féidir faoi na sonraí pearsanta ba mhaith leat a rochtain. Is féidir go n-iarrfar ort faisnéis a thabhairt ar d’aitheantas. Iarrfar an fhianaise sin chun a chinntiú nach dtabharfar faisnéis phearsanta don duine mícheart. Má chliceálann tú ar na naisc roghchláir ar thaobh na láimhe clé den leathanach seo, is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi cá fhad a thógfaidh sé chun an fhaisnéis a fháil, faoin gcostas a bheidh ar an bhfaisnéis, faoin dóigh a gcuirfear an fhaisnéis ar fáil agus faoin dóigh ar féidir leat ábhar imní a chur in iúl don Choimisiún um Chosaint Sonraí i gcás nach bhfuil tú sásta leis an toradh.

Níor cheart don cheart sin thuas dochar a dhéanamh do chearta ná saoirsí daoine eile.

An féidir leis an rialtóir sonraí táille a ghearradh chun cóip den fhaisnéis a sholáthar?
Ní féidir. Ní mór don rialtóir sonraí cóip den fhaisnéis a sholáthar:

 • Saor in aisce;
 • Mar sin féin, má iarrann an t-ábhar sonraí aon chóipeanna breise, féadfaidh an rialtóir táille réasúnta a ghearradh.

Cad a tharlaíonn i gcás go ndéanann tú an t-iarratas rochtana ar mhodh leictreonach?

 • Ní mór an fhaisnéis a sholáthar i bhfoirm leictreonach, ach amháin má iarrann tú a mhalairt.