Fiosrúchán ar Chomhairle Contae na Gaillimhe - Lúnasa 2023

Dáta an Chinnidh: 22 Lúnasa 2023

Féachadh san fhiosrúchán seo lena mheasúnú cé acu a bhí nó nach raibh Comhairle Contae na Gaillimhe ag próiseáil sonraí pearsanta i gcomhréir le RGCS agus leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018. Rinneadh scrúdú san fhiosrúchán ar roinnt d’oibríochtaí próiseála na Comhairle, lena n-áirítear an úsáid a bhaineann sí as ceamaraí TCI in áiteanna poiblí chun coireacht a ionchúiseamh nó chun críocha eile.

Áirítear na nithe seo leis na fionnachtana sa chinneadh:

  • Ní raibh aon bhunús dlí bailí ag Comhairle Contae na Gaillimhe le próiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta ó cheamaraí TCI, ó cheamaraí uathaitheanta uimhirphlátaí agus ó cheamaraí a chaitear ar an gcorp.
  • Mhainnigh Comhairle Contae na Gaillimhe comharthaí a raibh foclaíocht chuí orthu a chur in airde i láithreacha cuí i ndáil le próiseáil na sonraí pearsanta a bailíodh trí na ceamaraí TCI sin chun críocha a bhaineann le forfheidhmiú an dlí.

Cinneadh freisin gur sáraíodh na hoibleagáidí atá ar Chomhairle Contae na Gaillimhe measúnuithe tionchair ar chosaint sonraí a dhéanamh, logaí sonraí a chothabháil le haghaidh rochtain shonrach ar thaifeadtaí TCI, agus bearta cuí teicniúla agus eagrúcháin a chur chun feidhme.

Na cumhachtaí ceartaitheacha a feidhmíodh:

  • Toirmeasc sealadach ar shonraí pearsanta a phróiseáil trí cheamaraí TCI agus trí cheamaraí uathaitheanta uimhirphlátaí ag láithreacha éagsúla go dtí gur féidir bunús dlí bailí a shainaithint.
  • Toirmeasc sealadach ar shonraí pearsanta a phróiseáil trí cheamaraí a chaitear ar an gcorp go dtí gur féidir bunús dlí bailí a shainaithint.
  • Ordú do Chomhairle Contae na Gaillimhe a próiseáil sonraí pearsanta a chur i gcomhréir trí ghníomhartha áirithe a sonraíodh sa chinneadh a dhéanamh.
  • Eisíodh iomardú i leith an tsáraithe a rinne Comhairle Contae na Gaillimhe ar Airteagal 24 RGCS.

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an cinneadh iomlán i mBéarla: Fiosrúchán ar Chomhairle Contae na Gaillimhe - Lúnasa 2023 (PDF, 2.6mb).