Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Meán Fómhair 2023

Dáta an Chinnidh: 14 Meán Fómhair 2023

 

An 14 Meán Fómhair 2023, ghlac an Coimisiún um Chosaint Sonraí (an Coimisiún) cinneadh i ndáil le gearán in aghaidh Airbnb Ireland UC (Airbnb), rud a cuireadh faoi bhráid Údarás Cosanta Sonraí na Cipire ina cháil mar údarás maoirseachta lena mbaineann agus a tarchuireadh ina dhiaidh sin chuig an gCoimisiún ina cháil mar phríomhúdarás maoirseachta.

Thosaigh an Coimisiún an fiosrúchán an 7 Deireadh Fómhair 2022, de bhun gearán a fháil á rá nár chomhlíon Airbnb go cuí na hoibleagáidí atá air agus na cearta atá ag an nGearánach faoi RGCS. Go háirithe:

  • Mhaígh an gearánach nár chomhlíon Airbnb go cuí an iarraidh léirscriosta uaidh,
  • Gur choinnigh Airbnb a shonraí pearsanta go neamhdhleathach,
  • Nár chomhlíon Airbnb prionsabal an íoslaghdaithe sonraí, agus
  • Gur mhainnigh Airbnb prionsabail na trédhearcachta agus an tsoláthair faisnéise a chomhlíonadh.

Sa chás seo, chuir an t-ábhar sonraí iarraidh léirscriosta faoi bhráid Airbnb. D’iarr Airbnb ar an ábhar sonraí ansin a chéannacht a fhíorú chun go bhféadfaí an iarraidh léirscriosta uaidh a fhíordheimhniú. Dúirt Airbnb leis go scriosfaí a shonraí pearsanta tar éis an iarraidh uaidh a fhíordheimhniú, ach amháin i gcás go gceadófaí dó, nó go gceanglófaí air, sonraí a choinneáil.

Níor chuala an t-ábhar sonraí aon rud eile ó Airbnb i ndáil leis an iarraidh léirscriosta uaidh agus, a mhéid ab eol dó, scriosadh a chuntais agus a shonraí pearsanta de bhun na hiarrata léirscriosta uaidh. Tharla sé ar deireadh gur choinnigh Airbnb cuntais an ghearánaigh agus nár scrios sé aon sonraí pearsanta i ndáil leis na cuntais, bunaithe ar chomhairle a fuair sé ó abhcóide tar éis teagmhas tromchúiseach líomhnaithe ag réadmhaoin a bhí liostaithe ar Airbnb agus a bhí ina hábhar d’imscrúdú póilíní agus d’imeachtaí dlíthiúla.

Cé gur fhéach an Coimisiún le réiteach cairdiúil a éascú idir na páirtithe ar dtús, bhí fiosrúchán agus cinneadh Airteagal 60 ag teastáil ar deireadh chun an cás a chur i gcrích.

Luaigh Airbnb gur choinnigh sé sonraí an ghearánaigh ar bhonn leasanna dlisteanacha na ndaoine a bhí páirteach in imscrúdú bunúsach na bpóilíní agus sna himeachtaí dlíthiúla, nó a raibh baint acu leo ar shlí eile, lenar áiríodh an mórleas poiblí in ionracas imscrúduithe na bpóilíní agus in ionracas próiseas breithiúnach a chaomhnú, agus ar bhonn leasanna dlisteanacha Airbnb, a chuid úsáideoirí agus comhpháirtithe agus daoine a bhfuil baint acu leis an ardán ar shlí eile in ardán Airbnb a choinneáil sábháilte.

Sa chinneadh uaidh:

  • Ba dheimhin leis an gCoimisiún go raibh Airbnb ag brath go bailí ar Airteagal 6(1)(f) mar bhunús dleathach le sonraí pearsanta an ghearánaigh a choinneáil;
  • Chinn an Coimisiún go raibh Airbnb ag brath go bailí ar Airteagal 17(1)(e) agus nár sháraigh sé Airteagal 17(1) nuair a chuir sé srian leis an gceart a bhí ag an ngearánach go léirscriosfaí a shonraí pearsanta;
  • Chinn an Coimisiún nár sháraigh Airbnb prionsabal an íoslaghdaithe sonraí atá leagtha amach in Airteagal 5(1)(c) nuair a choinnigh sé sonraí pearsanta an ghearánaigh ina n-iomláine ar fud roinnt cuntas dá chuid.

Tar éis imscrúdú a dhéanamh ar an ngearán in aghaidh Airbnb Ireland UC, bhí an Coimisiún den tuairim gur tharla sé, in imthosca chás an ghearánaigh seo:

  • Gur sháraigh Airbnb Ireland UC Airteagal 12(4) RGCS nuair a láimhseáil sé an iarraidh léirscriosta ón nGearánach toisc gur mhainnigh sé é a chur ar an eolas gan mhoill, agus ar a dhéanaí laistigh d’aon mhí amháin ón iarraidh a fháil, faoi na cúiseanna nach ndearnadh aon ghníomhaíocht ina leith agus faoin bhféidearthacht gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta agus leigheas breithiúnach a lorg.

Tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis mhaoirseachta lena mbaineann agus tar éis teacht ar chomhaontú leo, ghlac an Coimisiún an cinneadh uaidh i ndáil leis an ngearán seo de réir Airteagal 60(7) RGCS. D’fheidhmigh an Coimisiún an chumhacht cheartaitheach seo a leanas sa chinneadh uaidh freisin:

  • Iomardú a eisiúint chuig Airbnb Ireland UC de bhun Airteagal 58(2)(b) RGCS.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an cinneadh iomlán i mBéarla: Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Meán Fómhair 2023 (PDF, 8mb)