Fiosrúchán ar phróiseáil Taifead Eaglaise ag Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath ('an tArd-Easpag') - Feabhra 2023

(IN-19-7-6)
Dáta an Chinnidh: 27 Feabhra 2023

Thosaigh an Coimisiún um Chosaint Sonraí an Fiosrúchán tar éis roinnt gearán a fháil ó ábhair sonraí a bhí ag iarraidh a shocrú go léirscriosfaí na sonraí pearsanta fúthu a bhí á bpróiseáil i gcláir eaglaise. Scríobh gach duine de na hábhair sonraí sin chuig a bparóiste nó chuig an Ard-Deoise chun a iarraidh go léirscriosfaí a sonraí de bhun Airteagal 17 GDPR.
Áirítear iad seo a leanas leis na príomhfhionnachtana laistigh den Chinneadh:

  • Féadfaidh an tArd-Easpag brath go dleathach ar leasanna dlisteanacha faoi Airteagal 6(1)(f) GDPR mar bhunús dlí do phróiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta ábhar sonraí a thaifeadtar sa Chlár Báistí, fiú amháin i gcás nach mian leis an ábhar sonraí aon bhaint a bheith aige/aici leis an Eaglais Chaitliceach a thuilleadh;
  • Faoi réir coimircí, ní dhéanann leasanna, ábhair bhunúsacha ná saoirsí bunúsacha na n-ábhar sonraí sárú ar na leasanna atá ag an Ard-Easpag sna sonraí pearsanta atá sna Cláir Báistí a choinneáil;
  • Féadfaidh an tArd-Easpag brath ar an mbunús dlí faoi Airteagal 9(2)(d) GDPR do shonraí catagóire speisialta ábhar sonraí a phróiseáil le linn a saoil; Tá coimircí iomchuí i bhfeidhm ag an Ard-Easpag le haghaidh próiseáil a dhéanamh ar na sonraí pearsanta catagóire speisialta atá sna Cláir Báistí, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 9(2)(d) GDPR;
  • Féadfaidh ábhair sonraí leas a bhaint as an gceart chun a iarraidh go gceartófaí na sonraí pearsanta atá sna Cláir Báistí, de réir Airteagal 16 GDPR;
  • Ní mór don Ard-Easpag na hoibleagáidí atá air faoi Airteagal 12(3) agus Airteagal 12(4) GDPR a chomhlíonadh maidir le freastal ar iarrataí i ndáil le cearta ábhar sonraí faoi Airteagal 15 go hAirteagal 22 GDPR;
  • Maidir le hábhair sonraí nach mbraitheann siad gur baill den Eaglais Chaitliceach iad a thuilleadh, níl aon cheart acu chun a shocrú go léirscriosfaí a sonraí pearsanta sna Cláir Báistí faoi na forais atá leagtha amach in Airteagal 17(1)(a)-(f) GDPR;
  • I gcás nach mian le hábhar sonraí a bheith ina b(h)all den Eaglais Chaitliceach a thuilleadh, d’fhéadfadh an tArd-Easpag ráiteas forlíontach á rá “Ní mian leis an duine seo go sainaithneofaí mar Chaitliceach Rómhánach é/í a thuilleadh” a chur leis an iontráil sa Chlár Báistí.

Na cumhachtaí ceartaitheacha a feidhmíodh

Ba cheart don Ard-Easpag a chur in iúl go soiléir anois go gcoinneofar go buan na sonraí pearsanta uile a bhailítear agus a thaifeadtar agus a phróiseáiltear ar shlí eile chun na sacraimintí a mhineastráil. Déanfaidh an tArd-Easpag na nithe seo a leanas:

i. Beartas Príobháideachta na hArd-Deoise a nuashonrú chun a shainaithint gurb é an tArd-Easpag an rialaitheoir sonraí le haghaidh próiseáil a dhéanamh ar na sonraí pearsanta agus na sonraí catagóire speisialta a shealbhaítear i ngach Clár Báistí laistigh dá Ard-Deoise;

ii. an bunús dleathach do phróiseáil den sórt sin, agus na tréimhsí coinneála do shonraí pearsanta den sórt sin, a leagan amach sa Bheartas Príobháideachta;

iii. a leagan amach sa Bheartas Príobháideachta go ndéantar aon mhineastráil sacraimintí áirithe ina dhiaidh sin do dhuine aonair – amhail cóineartú, pósadh/neamhniú agus oirniú/dí-eaglaisiú (nó uchtú) a mharcáil ar a t(h)aifead sa Chlár Báistí, agus a mhíniú cén fáth a dtarlaíonn sé sin;

iv. a chinntiú go gcuirfidh na paróistí laistigh den Ard-Deoise an Beartas Príobháideachta ábhartha ar fáil dóibh sin atá ag tabhairt faoi shacraimintí agus go mbeidh an Beartas sin inrochtana acu.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an cinneadh iomlán: Fiosrúchán ar phróiseáil Taifead Eaglaise ag Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath ('an tArd-Easpag') Feabhra 2023