Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Meitheamh 2023

Dáta an Chinnidh: 21 Meitheamh 2023

An 21 Meitheamh 2023, tar éis fiosrúcháin maidir le gearán a fuarthas in aghaidh Airbnb Ireland UC (Airbnb), ghlac an Coimisiún um Chosaint Sonraí (an Coimisiún) cinneadh.

Thosaigh an Coimisiún an fiosrúchán sin an 4 Márta 2022, tar éis gearán a fháil á rá gur iarr Airbnb go neamhdhleathach cóip d’aitheantas an Ghearánaigh (aitheantas) chun a céannacht a fhíorú, rud nár iarr Airbnb é roimhe sin. Mhaígh an Gearánach freisin go raibh sé sin ag teacht salach ar phrionsabal an íoslaghdaithe sonraí agus gur mhainnigh Airbnb prionsabail na trédhearcachta agus an tsoláthair faisnéise a chomhlíonadh. Dhiúltaigh Airbnb do na hiarrachtaí tosaigh a rinne an Gearánach chun a céannacht a fhíorú toisc nár chomhlíon an t-aitheantas a soláthraíodh a chritéir. D’éirigh leis an nGearánach a céannacht a fhíorú ar deireadh.

Dúirt an Coimisiún le Airbnb gur bhain raon feidhme an Fhiosrúcháin le scrúdú agus measúnú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:

  1. Cé acu a bhí nó nach raibh bunús dleathach ag Airbnb le cóip/cóipeanna d’aitheantas an Ghearánaigh agus/nó dá grianghraf/grianghraif a phróiseáil chun a céannacht a fhíorú, go háirithe i gcás nár sholáthair sí, mar bhall/óstach cláraithe de chuid Airbnb, a haitheantas do Airbnb roimhe sin.
  2. Cé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon Airbnb prionsabal an íoslaghdaithe sonraí nuair a d’iarr sé cóip d’aitheantas an Ghearánaigh agus/nó dá grianghraf/grianghraif chun a cuntas a fhíorú agus le linn dó próiseáil a dhéanamh ar shonraí a bhaineann leis an gcéanna.
  3. Cé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon Airbnb na Coinníollacha le haghaidh Toilithe nuair a cheangail sé ar an nGearánach a haitheantas agus/nó a grianghraf/grianghraif a chur isteach chun a céannacht a fhíorú agus chun na sonraí pearsanta sin a phróiseáil sula bhféadfadh an Gearánach leanúint le húsáid a bhaint as a cuntas agus an tseirbhís agus iad a rochtain.
  4. Cé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon Airbnb prionsabail na trédhearcachta agus an tsoláthair faisnéise nuair a bailíodh sonraí pearsanta an Ghearánaigh.

Ós rud é gurbh ionann an phróiseáil a bhí i gceist agus próiseáil “trasteorann”, bhí an cinneadh ón gCoimisiún faoi réir an tsásra comhair agus comhsheasmhachta atá leagtha amach in Airteagal 60 RGCS agus, de bhun Airteagal 60(3) RGCS, chuir an Coimisiún an dréachtchinneadh uaidh faoi bhráid na n-údarás maoirseachta lena mbaineann ar mhaithe le tuairim a fháil uathu. Ós rud é nach bhfuair an Coimisiún aon agóidí ábhartha réasúnaithe in aghaidh an dréachtchinnidh ó na húdaráis mhaoirseachta lena mbaineann laistigh den tréimhse reachtúil, measadh gur aontaigh na húdaráis mhaoirseachta leis an dréachtchinneadh ón gCoimisiún agus tá siad faoi cheangal aige de réir Airteagal 60(6) RGCS. Ghlac an Coimisiún an cinneadh uaidh i ndáil leis an ngearán seo de réir Airteagal 60(7) RGCS.

Glacadh an cinneadh Dé Céadaoin an 21 Meitheamh 2023 agus taifeadtar na sáruithe seo a leanas ann:

  • Airteagal 5(1)(c) agus Airteagal 5(1)(e) RGCS

Chinn an Coimisiún gur sháraigh Airbnb prionsabal an íoslaghdaithe sonraí atá leagtha amach in Airteagal 5(1)(c) agus prionsabal an teorannaithe stórála atá leagtha amach in Airteagal 5(1)(e) nuair a choinnigh sé cóip de dhoiciméid aitheantais an Ghearánaigh tar éis an próiseas fíorúcháin céannachta a chur i gcrích go rathúil. Ina theannta sin, chinn an Coimisiún gur sáraíodh prionsabal an íoslaghdaithe sonraí atá leagtha amach in Airteagal 5(1)(c) agus prionsabal an teorannaithe stórála atá leagtha amach in Airteagal 5(1)(e) nuair a lean Airbnb le doiciméid aitheantais a bhí folaithe go páirteach agus as dáta a phróiseáil agus a choinneáil, ar dhoiciméid iad nár mheas sé iad a bheith dóthanach nó leordhóthanach chun céannacht an Ghearánaigh a fhíorú.

Tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis mhaoirseachta lena mbaineann, ghlac an Coimisiún an cinneadh uaidh i ndáil leis an ngearán seo de réir Airteagal 60(7) RGCS. I bhfianaise na sáruithe ar Airteagal 5(1)(c) agus ar Airteagal 5(1)(e), d’eisigh an Coimisiún iomardú chuig Airbnb de bhun Airteagal 58(2)(b) RGCS. Ina theannta sin, thug an Coimisiún na horduithe seo a leanas do Airbnb de bhun Airteagal 58(2)(d) chun na sáruithe a sainaithníodh sa chás seo a leigheas agus chun sáruithe den chineál céanna a chosc amach anseo i ndáil le hábhair sonraí atá in imthosca den chineál céanna:

  • Na cóipeanna a bhí folaithe agus as dáta de dhoiciméid aitheantais an Ghearánaigh a ndearna an Gearánach iarracht iad a uaslódáil a scriosadh óna chórais agus óna thaifid uile.
  • Na doiciméid aitheantais ar uaslódáil an Gearánach iad a scriosadh óna chórais agus óna thaifid uile (gan ach taifead ina luaitear gur cuireadh na doiciméid sin isteach, agus ina luaitear an dáta a cuireadh isteach iad, a choinneáil).
  • Faoi réir dlí an Aontais Eorpaigh agus na mBallstát a chomhlíonadh, athbhreithniú a dhéanamh ar a bheartais agus a nósanna imeachta inmheánacha maidir le céannacht úsáideoirí a fhíorú (i) chun a chinntiú, tar éis céannacht ábhar sonraí a fhíorú chun deimhneacht Airbnb, go scoirfidh Airbnb de dhoiciméid aitheantais a choinneáil atá folaithe go míchuí agus/nó as dáta agus a fhaightear ó ábhair sonraí mar chuid den phróiseas fíorúcháin céannachta, agus (ii) chun a chinntiú, maidir leis an tréimhse ar ar a feadh a stórálfar doiciméid aitheantais atá bailí nó calaoiseach/neamhdhlisteanach (lena n-áirítear doiciméid aitheantais atá folaithe go bailí de réir dlíthe lena gceanglaítear nithe áirithe a fholú) agus a fhaightear ó ábhair sonraí mar chuid den phróiseas fíorúcháin céannachta, go mbeidh sí teoranta do dhiantréimhse íosta (de réir Aithris 39 RGCS).

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an cinneadh iomlán: Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Meitheamh 2023 (PDF, 0.6mb).