Cé Muid Féin

Is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí (“an Coimisiún”) an t-údarás náisiúnta neamhspleách in Éirinn atá freagrach as seasamh leis an gceart bunúsach atá ag daoine aonair san Aontas Eorpach go dtabharfaí cosaint dá sonraí pearsanta. Dá réir sin, is é an Coimisiún an t-údarás maoirseachta in Éirinn atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Tá feidhmeanna agus cumhachtaí againn freisin i dtaca le creataí rialála eile, lena n-áirítear Rialacháin na hÉireann maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach (2011) agus an Treoir ón Aontas Eorpach maidir le Cosaint Sonraí i réimse Fhorfheidhmiú an Dlí.

Ár Misean

Cearta cosanta sonraí a chaomhú ach comhlíonadh a bhrú chun cinn trí threoir, maoirseacht agus forfheidhmiú.

 

Cairt Eagraíochta

Coimisinéir um Chosaint Sonraí

Ceann um Ghnóthaí Túslíne, Sáruithe, Gearáin agus Faisnéis

Ceann um Ghearáin Náisiúnta, lena n-áirítear Iarrataí Rochtana, LED, Sáruithe & Próiseáil

Ceann um Ghearáin Trasteorann: Measúnú, Láimhseáil & Fiosrúcháin ; Imscrúduithe faoi na Rialacháin e-Príobháidea-chais; Forfheidhmiú; Ionchúisimh

Ceann um Fhiosrúcháin Mhórscála agus Imscrúduithe Mórscála

Ceann um Maoirseacht, Treoir & Gnóthaí Idirnáisiúnta

Ceannasaí Teicneolaíocht & Feidhmíocht Oibríochtúil

Ceannasaí Gnóthaí Dlí

Ceann um Straitéis, Rialachas, Airgeadas & Riosca

Ceann um Ghnóthaí Corparái-deacha, Daoine & Foghlaim, Meáin agus Cumarsáid

Our team

Helen Dixon


Ian Chambers


Sandra Skehan


Tony Delaney


Cian O'Brien


Dale Sunderland


Ultan O’Carroll


Fleur O’Shea


MB Donnelly


Graham Doyle