Graham Doyle

28th November 2018

Leas-Choimisinéir agus an Ceann Cumarsáide i gCoimisiún na hÉireann um Chosaint Sonraí is ea Graham. Ceapadh é den chéad uair i mí Dheireadh Fómhair 2017. Tá Graham freagrach as Straitéis Cumarsáide an Choimisiúin a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú. Mar chuid den obair sin, cothaíonn sé caidreamh fairsing leis na meáin náisiúnta agus idirnáisiúnta, freastalaíonn sé ar imeachtaí sa tír seo agus thar lear agus labhraíonn sé acu, agus reáchtálann sé clár cuimsitheach cumarsáide inmheánaí laistigh den Choimisiún. Tá Graham freagrach as feidhmeanna na chéad fhreagartha agus as Gnóthaí Corparáideacha an Choimisiúin freisin.

Tá Graham ag obair sa tSeirbhís Phoiblí ón mbliain 2000 i leith. Bhí sé ina Cheann Cumarsáide i gCoimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (GSOC) agus i dTacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) roimhe seo. Tá céim onóracha aige i mBainistíocht Phoiblí, áit a ndearna sé sainstaidéar ar an Dlí agus ar Riaradh an Cheartais.

 

Áirítear iad seo a leanas leis na hAonaid a bhfuil sé freagrach astu:

Cumarsáid

Measúnú ar Ghearáin

An Chéad Fhreagairt agus an tSeirbhís Faisnéise

Gnóthaí Corparáideacha