Graham Doyle

Graham Doyle

Is Leas-Choimisinéir agus Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha, na Méide agus Cumarsáide é Graham leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) in Éirinn.

San fheidhm Gnóthaí Corparáideacha, tá Graham freagrach as na hAonaid Airgeadais, Soláthair, Seirbhísí Corparáideacha, Rialachais agus Riosca, agus Soláthair Foirne agus Oiliúna ag an DPC. Is ball é chomh maith de choiste an DPC um Iniúchóireacht agus Riosca.

Ina theannta seo, forbraíonn agus bainistíonn Graham Straitéis Cumarsáide an DPC, a chuimsíonn an-chuid rannphairtíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta leis an mhéid, ag freastal ar agus ag labhairt ag imeachtaí in Éirinn agus thar lear, agus ag cur clár cuimsithe cumarsáide inmheánach i gcrích don DPC. In 2020, áirítear sa Straitéis seo Líonra Oifigeach Cosanta Sonraí (DPO), éascaithe ag an DPC, a fhorbairt agus a oibríochtú. Chomh maith leis seo, tá an DPC ag tosú tionscadal dhá bhliain, maoinithe ag an AE, i gcomhar le hÚdarás na Cróite um Chosaint Sonraí, le cur le heolas cosanta sonraí laistigh de SMEanna.

Bhí róil ag Graham roimhe seo mar Cheannasaí Cumarsáide agus Taighde i gCoimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (GSOC) agus i dTacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI), aus tá céim onóracha aige i mBainistíocht Phoiblí, lena ndearna sé sainstaidéar ar an Dlí agus ar Riaradh an Cheartais.