Fógraíonn an Coimisiún um Chosaint Sonraí gur cuireadh clabhsúr le fiosrúchán ar Meta Ireland

22nd Mí Bealtaine 2023

D’fhógair an Coimisiún um Chosaint Sonraí (“an Coimisiún”) inniu gur cuireadh clabhsúr lena fhiosrúchán ar Meta Platforms Ireland Limited (“Meta Ireland”), inar scrúdaíodh an bonn ar a n-aistríonn Meta Ireland sonraí pearsanta ón Aontas Eorpach/ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch chuig na Stáit Aontaithe i ndáil le soláthar sheirbhís Facebook a n-oibríonn sé é.

Ghlac an Coimisiún an cinneadh críochnaitheach uaidh san fhiosrúchán seo an 12 Bealtaine 2023. Taifeadtar sa chinneadh gur sháraigh Meta Ireland Airteagal 46(1) RGCS nuair a lean sé le sonraí pearsanta a aistriú ón Aontas Eorpach/ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch tar éis thabhairt an bhreithiúnais ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh sa chás An Coimisinéir Cosanta Sonraí v. Facebook Ireland Limited agus Maximillian Schrems. Cé gur thug Meta Ireland na haistrithe sin in éifeacht ar bhonn na gClásal Conarthach Caighdeánach (“SCCanna”) nuashonraithe ar ghlac an Coimisiún Eorpach iad sa bhliain 2021 i gcomhar le bearta forlíontacha breise ar chuir Meta Ireland iad chun feidhme, chinn an Coimisiún nár tugadh aghaidh leis na socruithe sin ar na rioscaí do chearta bunúsacha agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí ar shainaithin Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh iad sa bhreithiúnas uaithi.

Cuireadh tús leis an bhfiosrúchán ar dtús i mí Lúnasa 2020, agus cuireadh stop leis ina dhiaidh sin go dtí an 20 Bealtaine 2021 le hOrdú ó Ard-Chúirt na hÉireann, go dtí go réiteofaí sraith imeachtaí dlíthiúla. Tar éis imscrúdú cuimsitheach a dhéanamh, d’ullmhaigh an Coimisiún dréachtchinneadh dar dáta an 6 Iúil 2022. Rud suntasach, chinn sé na nithe seo a leanas:

1. bhí na haistrithe sonraí i gceist á ndéanamh de shárú ar Airteagal 46(1) RGCS; agus

2. sna himthosca sin, ba cheart na haistrithe sonraí a chur ar fionraí.

Faoi nós imeachta comhair a sainordaíodh le RGCS (Airteagal 60), cuireadh an dréachtchinneadh ar ullmhaigh an Coimisiún é faoi bhráid a rialálaithe piaraí san Aontas Eorpach/sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, a dtugtar na hÚdaráis Mhaoirseachta lena mBaineann (“CSAnna”) orthu freisin.  Bhí cineál na próiseála a bhí á scrúdú ag an bhfiosrúchán den sórt a d’fhág go raibh gach ceann de na hÚdaráis Mhaoirseachta eile de chuid an Aontais Eorpaigh/an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch gafa leis mar CSAnna chun críche an nós imeachta comhair.

Maidir le neamhchomhlíonadh RGCS ag Meta Ireland agus leis an moladh ón gCoimisiún go ndéanfaí ordú chun na haistrithe sonraí a chur ar fionraí, d’aontaigh na CSAnna leis an gcinneadh ón gCoimisiún.

Rinne líon beag (ceithre cinn) de na 47 CSA agóidí i ndáil leis an gcumhacht cheartaitheach ar mhol an Coimisiún go bhfeidhmeofaí í trí bhíthin an dréachtchinnidh. Laistigh den fhothacar sin CSAnna, bhí na ceithre CSA uile den tuairim gur cheart Meta Ireland a bheith faoi réir fíneáil riaracháin as an sárú a cinneadh a bheith déanta. Bhí dhá cheann de na CSAnna sin den tuairim freisin gur cheart ordú a thabhairt do Meta Ireland dul i mbun gnímh chun aghaidh a thabhairt ar na sonraí pearsanta a aistríodh go neamhdhleathach cheana féin chuig na Stáit Aontaithe, i.e., na sonraí a aistríodh ó mhí Iúil 2020 go dtí an t-am i láthair.

D’easaontaigh an Coimisiún leis sin, rud a bhí ag teacht lena thuairim gurbh amhlaidh, dá bhfeidhmeofaí cumhachtaí ceartaitheacha breise os cionn an ordaithe fionraí bheartaithe, ba mhó é sin ná méid na gcumhachtaí a d’fhéadfaí a thuairisciú a bheith “cuí, comhréireach agus riachtanach” chun aghaidh a thabhairt ar an sárú ar Airteagal 46(1) RGCS.

Ag teacht sna sála ar phróiseas comhairliúcháin neamhfhoirmiúil, tháinig sé chun solais nach rabhthas in ann teacht ar chomhthoil. I gcomhréir lena oibleagáidí faoi RGCS, tharchuir an Coimisiún na hagóidí chuig an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí (“EDPB”) lena gcinneadh de bhun shásra réitigh díospóide Airteagal 65.

Ghlac EDPB an cinneadh uaidh an 13 Aibreán 2023.  I gcomhréir lena oibleagáidí an cinneadh críochnaitheach uaidh a ghlacadh “ar bhonn” an chinnidh ó EDPB, taifeadtar sa chinneadh ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2023 feidhmiú na gcumhachtaí ceartaitheacha seo a leanas ag an gCoimisiún:

  1. ordú, a rinneadh de bhun Airteagal 58(2)(j) RGCS, lenar ceanglaíodh ar Meta Ireland aon aistriú sonraí pearsanta sa todhchaí chuig na Stáit Aontaithe a chur ar fionraí laistigh den tréimhse cúig mhí ón dáta ar ar tugadh fógra do Meta Ireland i dtaobh an chinnidh ón gCoimisiún;
  2. fíneáil riaracháin i suim €1.2 billiún (ag teacht leis an gcinneadh ó EDPB gur cheart fíneáil riaracháin a fhorchur chun pionós a ghearradh as an sárú a cinneadh a bheith déanta. Chinn an Coimisiún suim na fíneála a bhí le forchur faoi threoir na measúnuithe agus na gcinntí a bhí ar áireamh sa chinneadh ó EDPB); agus
  3. ordú, a rinneadh de bhun Airteagal 58(2)(d) RGCS, lenar ceanglaíodh ar Meta Ireland a oibríochtaí próiseála a chur i gcomhréir le Caibidil V RGCS, trí dheireadh a chur leis an bpróiseáil neamhdhleathach, lena n-áirítear stóráil, sna Stáit Aontaithe a bhí á déanamh ar shonraí pearsanta úsáideoirí Aontais Eorpaigh/Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch a aistríodh de shárú ar RGCS, laistigh de shé mhí tar éis an dáta ar ar tugadh fógra do Meta Ireland i dtaobh an chinnidh ón gCoimisiún.

D’fhoilsigh EDPB cinneadh Airteagal 65 agus an dréachtchinneadh ar a shuíomh Gréasáin (cliceáil anseo).