Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner


Cé orthu go bhfuil an oibleagáid  chun Clárú?


Faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003, ní foláir do cineálacha áirithe de rialtóirí sonraí agus próiseálaithe sonraí a bhfuil bunú dlíthiúil, nó a bhaineann  leas  as trealamh, sa Stát, clárú má tá siad i seilbh  sonraí pearsanta i bhfoirm uathoibríoch (m.sh. ar ríomhaire).
   
Mar rial  ginearálta, ní  foláir do  rialtóirí sonraí clárú mura féidir leo éileamh  a dhéanamh ar díolúine faoi Alt 16 (1) (a) nó (b) dena hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus nó ceann de na  díolúintí atá liostaithe in alt 3 de IR 657/2007.

Ní féidir leis na catagóirí seo a leanas de rialtóirí sonraí agus próiseálaithe sonraí, mar a liostáiltear in alt 4 den SI657 of 2007, éileamh a dhéanamh  ar  aon díolúine, agus dá bhrí sin, ní foláir dóibh clárú:

a) rialtóir sonraí, gur institiúid airgeadais  é, seachas institiúid dá dtagraítear i míreanna (a) agus (f) d'alt 7 (4) (a cuireadh isteach le halt 33 de, agus Cuid 4 de Sceideal 3, den Acht um  Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais, 2004 (Uimh. 21 de 2004)) den Acht um  Bhanc Ceannais 1971 (Uimh. 24 de 1971);
 
(b) rialtóir sonraí,  duine a bhfuil údaraithe i gcomhréir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ceadúnú agus Maoirseacht ar Institiúidí Creidmheasa) 1992 (IR Uimh 395 de 1992) a bhfuil cead aige gnó a dhéanamh sa Stát;
 
(c) rialtóir sonraí, gur  gnóthas árachais é  de réir bhrí alt 2 (arna leasú le halt 3 den Acht Árachais 2000 (Uimh. 42 de 2000)) den Acht Árachais 1989 (Uimh. 3 de 1989);
 
(d) rialtóir sonraí, gur duine lena bhaineann a gnó   go hiomlán nó go príomha  le margaíocht dhíreach, ag soláthar tagairtí creidmheasa nó fiacha a bhailiú;
 
(e) rialtóir sonraí, gur soláthraí rochtain ar an idirlíon é   lena bhaineann a gnó   go hiomlán nó go páirteach i dtaca le daoine  a chur ar an idirlíon agus atá i seilbh na sonraí pearsanta a bhaineann le daoine den sórt sin;
 
(f) rialtóir sonraí, gur gnóthas údaraithe é  de réir bhrí na Rialacháin an gComhphobal Eorpach (Líonraí Leictreonacha Cumarsáide agus Seirbhísí) (Údarú) 2003 (IR Uimh 306 de 2003) a  bhíonn ag próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le daoine go bhfuil  líonraí cumarsáide leictreonaí nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí a chur ar fáil dóibh;

(g) rialaitóir sonraí a  bhfuil  sonraí géiniteacha de réir bhrí alt 41 den Acht um Míchumas 2005 (Uimh. 14 de 2005) a phróiseáil aige;
 
(h) próiseálaí sonraí a bhfuil sonraí pearsanta a phróiseáil aige thar ceann rialtóra sonraí a dtagann faoi aon cheann nó níos mó de mhíreanna (a) go (g) thuas.
 
Cé atá díolmhaithe?
Forálann an tAcht díolúine ó clárú do roinnt eagraíochtaí. Foráltar díolúintí  le haghaidh an méid seo a leanas:
· eagraíochtaí  nach bhfuil próiseáil a dhéanamh acu  ach amháin  chun clár  a choinneáil, i gcomhréir leis an dlí, a bhfuil sé beartaithe  eolas a chur ar fáil don phobal;
· eagraíochtaí  nach bhfuil a phróiseáil acu ach  sonraí  láimhe (mura bhfuil  cheangal chlárúcháin forordaithe ag an gCoimisinéir maidir leis na sonraí) ;
· eagraíochtaí nach bhfuil bunaithe nó eagraithe le haghaidh brabúis agus go bhfuil sonraí a phróiseáil  acu a bhaineann lena gcuid comhaltaí agus tacadóirí  agus a gcuid gníomhaíochtaí.

Achoimre ar na díolúintí eile a fhéadfar a éileamh
· rialtóirí sonraí  nach bhfuil a phróiseáil acu ach  sonraí  a bhaineann le riarachán pearsanra;
· Iarrthóirí agus sealbhóirí oifige polaitiúla roghnacha nach bhfuil a phróiseáil acu ach  sonraí   pearsanta le haghaidh gníomhaíochtaí toghcháin nó chun críche comhairle nó cúnamh a sholáthar;
· bunaíochtaí oideachais i ndáil le feidhmeanna a bhaineann le soláthar oideachais;
· Aturnaetha agus abhcóidí nach bhfuil a phróiseáil acu ach  sonraí  pearsanta chun críocha dlíthiúla gairmiúla;
· Tá díolúine leathan ar fáil do gnáth-gníomhaíocht tráchtála a éilíonn dá réir  phróiseáil  sonraí pearsanta, mar shampla, sonraí custaiméirí agus soláthróirí a coinneáil (ní áirítear sa díolúine  seo  rialtóirí sonraí  go bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann le sláinte fhisiciúil nó mheabhrach a phróiseáil acu);
· Cuideachtaí nach bhfuil a phróiseáil acu ach  sonraí   pearsanta a bhaineann le scairshealbhóirí, stiúrthóirí nó oifigeach eile de chuid na cuideachta ar mhaithe le comhlíonadh Achtanna na gCuideachtaí;
 · rialtóirí sonraí nach bhfuil a phróiseáil acu ach  sonraí   pearsanta d'fhonn ábhar iriseoireachta, liteartha nó ealaíonta a  fhoilsiú ;
 · próiseálaithe sonraí a  bhfuil sonraí pearsanta a phróiseáil  acu thar ceann rialaitheoirí sonraí i gcás ina mbeadh  phróiseáil na sonraí clúdaithe  faoi cheann amháin nó níos mó de na catagóirí thuas.

Déan tagairt do SI657 (2007) i gcóir  liosta cuimsitheach de na díolúintí