Preaseisiúint - Cuireann an Coimisinéir Cosanta Sonraí fáilte roimh Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí nua an AE

25th May 2018

Preaseisiúint
Dé hAoine, an 25 Bealtaine 2018
00:01 uair

Chuir an Coimisinéir Cosanta Sonraí, Helen Dixon, fáilte roimh chur i bhfeidhm an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (an RGCS) ó inniu, Dé hAoine, an 25 Bealtaine. Dlí nua comhchuibhithe is ea an RGCS a rialaíonn próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le daoine aonair san AE. I ndiaidh gur cuireadh tús le ré nua i gcaighdeáin um chosaint sonraí san AE, treisíonn an Rialachán go mór cearta daoine aonair agus méadaíonn sé na hoibleagáidí a leagtar ar eagraíochtaí i dtaobh conas a bhailíonn siad agus a úsáideann siad sonraí pearsanta.

Ag labhairt inniu di, dúirt an tUasal Dixon, “Beidh feidhm ag Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an RGCS) an AE ón lá inniu. Caithfidh gach eagraíocht, idir bheag agus mhór agus i ngach earnáil, a rialacha a chur i bhfeidhm agus éilítear ann cuntasacht níos airde i dtaobh conas a bhailítear agus a úsáidtear faisnéis a bhaineann le gach duine dínn go pearsanta - cé acu má shainaithníonn an fhaisnéis sinn go díreach nó go hindíreach. Baineann an RGCS, ar an ábhar sin, le gach duine dínn, chomh maith, mar dhaoine aonair sa mhéid go mbronntar ann cearta láidre nua orainn chun an luas agus na bealaí a rialú a n-úsáidtear ár sonraí pearsanta. Is éard a dhéanann an RGCS ná a cheadú don tsochaí tairbhe a bhaint ó fhiúntas na teicneolaíochta, ach a chinntiú, ag an am céanna, go gcosnaítear sinn ón díobháil a dhéanann próiseáil iomarcach agus éagórach.

Is é Coimisiún Cosanta Sonraí na hÉireann (an CCS) an t-údarás neamhspleách atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar an dlí tábhachtach nua seo agus é a chur i bhfeidhm in Éirinn. Leanfaimid le faisnéis thábhachtach treorach a chur ar fáil chun cabhrú le heagraíochtaí an RGCS a chur i bhfeidhm agus le daoine aonair chun a gcuid cearta a fheidhmiú trínár láithreán gréasáin www.dataprotection.ie.”

Rinne CCS na hÉireann infheistíocht mhór i bhfeasacht a mhúscailt ar, agus ullmhú a dhéanamh don RGCS le dhá bhliain anuas. Thaispeáin torthaí suirbhé neamhspleách a choimisiúnaigh an CCS le déanaí ar ghnólachtaí fiontair bheaga agus mheánmhéide in Éirinn roinnt de na torthaí dearfacha ar obair agus idirchaidreamh an CCS ina thaobh seo. Tugadh faoin suirbhé bliain amháin i ndiaidh go ndearnadh a mhacasamhail de shuirbhé i mBealtaine 2017 agus i measc roinnt de na príomhfhigiúirí, tá an méid seo a leanas:

Léirítear i suirbhé 2018 méadú faoi dhó ar fheasacht i measc gnólachtaí fiontair bheaga agus mheánmhéide in Éirinn (90%) i gcomparáid le anuraidh (44%) i dtaca leis na hathruithe móra a bhaineann an RGCS amach;

I mbliana, léiríonn cúig huaire níos mó gnólachtaí fiontair bheaga agus mheánmhéide go bhfuil eolas acu ar na hiarmhairtí a chruthóidh an RGCS dá n-eagraíochtaí agus beidh 30% díobh anois in ann trí athrú a ainmniú i gcomparáid le 6% in 2017: agus 

Léirítear i suirbhé na bliana seo méadú 24% ar na leibhéil feasachta ar na pionóis a ghearrtar ar chuideachtaí as teip ar an RGCS a chomhlíonadh (65% in 2018 i gcomparáid le 41% in 2017).

Dúirt an tUasal Dixon: “Ábhar mór spreagtha na torthaí a bhí ar ár suirbhé feasachta agus an rannpháirtíocht láidir a fuaireamar ón oiread sin eagraíochtaí le bliain anuas. Is féidir linn, le chéile, cabhrú le haitheantas a bhaint amach d’Éirinn mar thír a sheasann leis na caighdeáin is airde de chosaint faisnéise pearsanta agus a chuireann i bhfeidhm iad.

Chun teacht ar bhreis faisnéise, tabhair cuairt, le do thoil, ar www.dataprotection.ie agus www.GDPRandYou.ie. 

CRÍOCH

I gcás iarratais mheán, déan teagmháil, le do thoil, le
Graham Doyle
Ceann na Cumarsáide 
Coimisiún Cosanta Sonraí na hÉireann

087 9392359