Blaganna

Léamh an Choimisiúin ar Chúntóirí Digiteacha

09th December 2019

D’fhreastail an Coimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) ar Chomhchoiste an Oireachtais um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol i mí na Samhna 2019 chun saincheist na gcúntóirí digiteacha a phlé, rud a bhféadfadh go mbeadh suim ar leith ag an bpobal ann sa tréimhse roimh an Nollaig. Bhí Leas-Choimisinéir Dale Sunderland, atá freagrach as feidhmeanna Comhairliúcháin, Maoirseachta agus Polasaí sa Choimisiún, chomh maith le Coimisinéirí Cúnta Cathal Ryan agus Ultan O’Carroll, i láthair mar ionadaí don Choimisiún. ...

‘An dtig liom labhairt leis an sealbhóir cuntais?’ – Ag déanamh teagmháil le heagraíochtaí thar ceann duine eile

18th October 2019

Ceist amháin a fheicimid go minic sa Choimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) ná míshásamh ó dhaoine aonair maidir le bearta gur iarradh orthu a dhéanamh nuair a dhéanann siad teagmháil le heagraíocht thar ceann duine eile. Is é freagra choitianta a fheiceann siad ná go ndeirtear leo go bpléifidh an eagraíocht go díreach leis an sealbhóir cuntais amháin, nó iarrtar go soláthróidh siad caighdeán an-ard cruthúnas a go bhfuil siad ag gníomhú thar ceann an tsealbhóra cuntais. ...

An ceart chun cúitimh agus dliteanas

04th October 2019

An féidir leat cúiteamh a lorg má sáraíodh do chearta cosanta sonraí? Cuirtear an cheist seo ar an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) go minic. Cé go bhfuil réimse cumhachtaí ar fáil ag an gCoimisiún chun gearáin a réiteach agus gníomhaíocht a dhéanamh in aghaidh eagraíochtaí, ní féidir leis cúiteamh a dhámhachtain do dhaoine aonair a ndearna dochar dóibh. Tabharfaidh an blag seo achoimre ar cad is féidir leis an gCoimisiún a dhéanamh do dhaoine aonair, agus ar na roghanna eile a bheidh ar fáil duit má théann tú os comhair na cúirte. ...

Margaíocht dhíreach – An t-eolas a theastóidh uait faoi mhargaíocht dhíreach

18th September 2019

Faigheann an Coimisiún um Chosaint Sonraí go leor ceisteanna maidir le cumarsáid margaíochta dhíreach agus conas is féidir le dhaoine aonair diúltú dóibh. Tagann margaíocht dhíreach faoi réir an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus Rialachán 13 de na Rialacháin e-Príobháideachais (I.R. 336 ó 2011). Go hiondúil, is éard atá i gceist le margaíocht dhíreach ná eagraíocht (margóir) ag déanamh iarracht tairge nó seirbhís a chur chun cinn, nó ag spreagadh duit faisnéis bhreise a iarraidh faoi tháirge nó faoi sheirbhís, trí dhíriú ort mar dhuine aonair. ...

Sáruithe ar Shonraí Pearsanta – Cad ba cheart duit a dhéanamh má thagann tú ar shonraí pearsanta in áit phoiblí

16th September 2019

Bíonn níos mó agus níos mó sonraí pearsanta maidir le daoine aonar ag rialaitheoirí sonraí san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí. Leanann a lán eagraíochtaí le go leor sonraí pearsanta a choinneáil ar páipéar chomh maith – go minic i suíomhanna ar an láthair ar nós oifigí, gnólachtaí, ospidéil nó áiseanna eile. Bíonn dúshláin slándála ag na heagraíochtaí a bhailíonn na sonraí de bharr an méadú ar na sonraí pearsanta a phróiseáiltear agus a choinnítear. ...

Cén cáipéisí tacaíochta a d’fhéadfadh bheith de dhíth nuair a chuireann tú imní in iúl don Choimisiún?

29th August 2019

Ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, chonaiceamar méadú as cuimse ar líon na ndaoine ag dul i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (an Coimisiún), mar a thagann feabhas ar an tuiscint atá ag daoine ar a gcearta cosanta sonraí. Ar an ábhar sin, tá sé tábhachtach go mbeidh eolas agat ar na cáipéisí tacaíochta le cur san áireamh nuair a dhéanann tú teagmháil linn le ceist nó gearán. ...

Roghanna do shlándáil aipe

15th August 2019

Baineann an chuid is mó dúinn úsáid as gléasanna móibíleacha inár ngníomhaíochtaí laethúla. Bíonn sonraí pearsanta go coitianta sna haipeanna a úsáidtear ar na gléasanna seo, agus bíonn na sonraí seo ann le haghaidh éascaíocht úsáideora, oibríochtí feidhme, nó fiú cuspóirí margaíochta. Ní mór d’eagraíochtaí cinntiú go bhfuil aon sonraí pearsanta a bhfuil á phróiseáil acu slán agus sábháilte. ...

Blag – TCI sa bhaile

18th July 2019

Tá níos mó agus níos mó dúinn ag suiteáil ceamaraí inár dtithe –ceamara chun súil a choimeád ar do pheata nuair nach bhfuil tú ann, b’fhéidir, nó ceamara ar do chloigín dorais ionas gur féidir leat d’fhón a úsáid chun féachaint cé atá ag an doras. Baineann roinnt mhaith de na ceisteanna a fhaighimid sa Choimisiún um Chosaint Sonraí le TCI agus cosaint sonraí agus, mar sin de, tugaimid freagraí anseo le roinnt de na ceisteanna is coitianta a fhaighimid maidir le TCI sa bhaile. ...