Ráiteas Straitéise

Leagtar amach inár Ráiteas Straitéise misean, fís agus luachanna an Choimisiúin um Chosaint Sonraí, chomh maith lenár gcuspóirí straitéiseacha chun ár gcuid oibre a threorú le linn 2019. Míníonn sé freisin an comhthéacs dár gcuid oibre le linn na bliana atá romhainn, beidh 2019 bliain eile de chlaochlú agus d'fhás don DPC. 

Ráiteas Straitéise 2019

Ceann de phríomhthosaíochtaí an CCS i 2019 is ea Straitéis Rialála fhadtéarmach nua a fhorbairt, a leagfaidh amach ár gcuspóirí fadtéarmacha agus conas a mbainfimid amach iad. Beidh an Straitéis fhadtéarmach seo mar threoir maidir leis an gcaoi a gcomhlíonfaimid ár n-oibleagáidí, an chaoi a dtosaímid tosaíocht dár gcuid oibre, agus conas a dhéanaimid cothromaíocht ar éilimh iomaíochta chun cosaint chearta sonraí pearsanta a uasmhéadú do gach duine. 

Is mian linn tuairimí na ngeallsealbhóirí éagsúla agus dearcadh na ndaoine aonair a bhfuil cearta cosanta sonraí á lorg againn a mheas go cúramach. Dá bhrí sin, beidh próiseas fairsing comhairliúcháin phoiblí lárnach d'fhorbairt ár Straitéise nua le linn na míonna amach romhainn. Cuirfear sonraí faoin bpróiseas comhairliúcháin seo ar fáil ar ár láithreán gréasáin sna míonna amach romhainn.