Freedom of Information Disclosure Log 2018

 

 

 

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

 

Iarrataí Saorála Faisnéise ar Fhaisnéis Neamhphearsanta a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích

le linn na tréimhse ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 24 Bealtaine 2018

 

 

 

Dáta na hIarrata

Catagóir Iarrthóra

An Iarraidh

An Bhreith a

Tugadh

Dáta an

Fhreagra

17/1/2018

Grúpa Sainleasa

  1. Na próisis inmheánacha a leantar le haghaidh gearáin a riar, i.e. conas a dhéantar gearáin a riar agus a bhainistiú tráth a fhaigheann Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí iad? An gcláraítear go huathoibríoch mar ghearán iad? Conas a leithdháiltear cásanna ar bhaill foirne Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí? An sanntar gearán cláraithe do bhainisteoir cásanna, a mbeidh freagracht aonair air/uirthi ansin as an ngníomhaíocht leantach a bhainistiú le húdar an ghearáin, nó an bhfuil córas eile i bhfeidhm? Tabhair sonraí faoin gcéanna.
  2. Na próisis atá ann le haghaidh imscrúdú a thionscnamh tar éis gearán a chlárú.
  3. Eagraghram na heagraíochta agus feidhmeanna agus jabthuairiscí na mball foirne éagsúil. Táimid eolach ar chairt eagraíochta Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí atá foilsithe ar an suíomh Gréasáin; is eol dúinn freisin, áfach, go bhfuil leibhéil eile phearsanra ann nach bhfuil le feiceáil ar an gcairt fhoilsithe, mar shampla Oifigigh Faisnéise. Tabhair cairt eagraíochta mhionsonraithe dúinn, rud a mbeidh na róil sin agus aon róil eile ar áireamh ann. Ba mhaith linn jabthuairiscí mionsonraithe a fháil freisin ar na róil foirne éagsúla atá ann laistigh den eagraíocht agus ar an leibhéal údaráis comhfhreagrach atá acu.

Géilleadh go páirteach don iarraidh.

 

Cuireadh díolúintí i bhfeidhm; Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme) agus alt 37(1)

 

 

 

Iarradh athbhreithniú inmheánach. (Tugadh roinnt faisnéise breise)

13/2/2018

24/1/2018

Iriseoir

'Na taifid go léir a bhaineann leis an iontráil seo a leanas sa bhunachar sonraí brústocaireachta: https://www.lobbying.ie/return/24946/intel-ireland-limited'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

1/2/2018

5/3/2018

Eile

An ndearnadh gearán in aghaidh Oibreacha Séadchomharthaí Ghlas Naíon nó Iontaobhas Ghlas Naíon riamh maidir le margaíocht poist?

Má rinneadh, cá mhéad gearán a rinneadh agus cé na dátaí a rinneadh iad?

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

7/3/2018

28/3/2018

Grúpa Sainleasa

Scarbhileog nó bunachar sonraí ina leagtar amach costas an taistil uile thar lear sa bhliain 2017 agus suas go dtí an lá inniu sa bhliain 2018, agus an fhaisnéis sin miondealaithe de réir na nithe seo a leanas: turas; na daoine aonair a thaistil; cuspóir an turais; costais eitilte; aicme taistil; dátaí taistil; costais óstáin; ainm an óstáin; costais eile, etc.

Géilleadh don iarraidh

11/5/2018

5/4/2018

Iriseoir

An méid iomlán a chaith an Coimisinéir Cosanta Sonraí ar chomhairle dlí sheachtrach sna blianta 2015, 2016 agus 2017 agus suas go dtí an lá inniu sa bhliain 2018, agus an fhaisnéis sin leagtha amach i bhfoirm tábla
An méid a d’íoc an Coimisinéir Cosanta Sonraí le gach gnólacht dlí seachtrach as obair den sórt sin sna blianta 2015, 2016 agus 2017 agus suas go dtí an lá inniu sa bhliain 2018, agus an fhaisnéis sin leagtha amach i bhfoirm tábla.

 

Géilleadh don iarraidh

2/5/2018

24/4/2018

Iriseoir

An comhfhreagras ar fad (a seoladh agus a fuarthas) idir an Coimisinéir Cosanta Sonraí agus Gasógaíocht Éireann idir an 1 Aibreán 2012 agus an 24 Aibreán 2018. 

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

30/4/2018

18/5/2018

Iriseoir

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, ba mhaith liom rochtain a iarraidh ar aon mhiontuairiscí/aon mheamraim a tháinig as an gcruinniú comhchéime idir Comhlachas Tráchtála Mheiriceá agus an Coimisinéir Cosanta Sonraí sa bhliain 2018. Tabhair aon chomhfhreagras a seoladh tar éis an chruinnithe chuig na daoine a bhí i láthair freisin.

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

23/5/2018

21/5/2018

Iriseoir

Na taifid go léir a bhaineann leis an gcruinniú comhchéime dá dtagraítear san iontráil seo sa bhunachar sonraí brústocaireachta: https://www.lobbying.ie/return/28015/bord-g%C3%A1is-energy-ltd

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

23/5/2018

21/5/2018

Iriseoir

Na taifid go léir a bhaineann leis an iontráil seo sa bhunachar sonraí brústocaireachta: https://www.lobbying.ie/return/28349/intel-ireland-limited

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

23/5/2018