Freedom of Information Disclosure Log 2018

 

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Iarrataí Saorála Faisnéise a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích ar Fhaisnéis Neamhphearsanta le linn na tréimhse 1 Eanáir – 25 Bealtaine 2018

De bhun Sceideal 1, Cuid 1 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, tá an CCS faoi réir an Achta maidir le taifid a bhaineann le riaracháin ginearálta an Choimisiúin amháin. Tagraíonn an téarma “riarachán ginearálta” le taifid a bhaineann le bainistíocht an CCS mar eagraíocht, ar nós taifid a bhaineann le pearsanra, ceisteanna pá, earcaíocht, cuntais, teicneolaíocht faisnéise, cóiríocht, eagraíocht inmheánach, agus gnásanna oifige. Ní comhlacht um SF é an CCS ó thaobh taifid a bhaineann lena fheidhmeanna mar údarás maoirseachta um chosaint sonraí.

Sa loga nochta thíos, leagtar amach sonraí iarrataí neamhphearsanta ar rochtain ar fhaisnéis a réitigh an CCS de réir an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Níl sonraí iarrataí ar fhaisnéis atá lasmuigh de raon an Achta um SF 2014 san áireamh sa loga nochta.

 

Dáta na hIarrata

Catagóir Iarrthóra

 

Achoimre ar an Iarraidh

An Bhreith a Tugadh

Dáta an Fhreagra

 

 

 

 

 

 

 

 

17/1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grúpa Sainleasa

 

 

 

 

  1. Na próisis inmheánacha chun tabhairt faoi ghearáin, is é sin le rá, conas a bhainistítear agus a tugtar faoi ghearáin nuair a fhaightear iad in Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí.
  2. Na próisis atá ann chun fiosrúchán a thosú tar éis gearán a chlárú.
  3. Eagraghram na heagraíochta agus feidhmeanna agus sainchuntais poist na baill foirne éagsúla.

 

Géilleadh don iarraidh go páirteach

 

Cuireadh díolúintí i bhfeidhm; Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme) agus 37(1)

 

Iarradh athbhreithniú inmheánach. (Cuireadh roinnt faisnéis bhreise ar fáil)

 

 

 

 

 

 

 

 

13/2/2018

 

28/3/2018

 

Grúpa Sainleasa

 

Costas an taistil go léir thar lear in 2017 agus costas an taistil thar lear go dtí seo in 2018.

 

Géilleadh don iarraidh

 

11/5/2018

 

 

 

5/4/2018

 

 

 

 

 

Iriseoir

 

 

  1. Caiteachas an CCS ar chomhairle dlí sna blianta 2015, 2016, 2017 agus go dtí seo in 2018.
  2. An méid a d’íoc an CCS do gach uile comhlacht seachtrach dlíodóirí sna blianta 2015, 2016, 2017 agus go dtí seo in 2018.

 

 

 

 

Géilleadh don iarraidh

 

 

 

 

 

2/5/2018

 

 

 

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

Iarrataí Saorála Faisnéise a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích ar Fhaisnéis Neamhphearsanta le linn na tréimhse 25 Bealtaine – 31 Nollaig 2018

Dáta na hIarrata

Catagóir Iarrthóra

 

Achoimre ar an Iarraidh

An Bhreith a Tugadh

Dáta an Fhreagra

 

 

 

22/8/2018

 

 

 

 

 

Grúpa Sainleasa

 

 

 

 

  1. Polasaí bainistíochta taifead
  2. Sceidil/polasaí coinneála sonraí
  3. Polasaí slándála faisnéise
  4. Polasaí/gnás i dtaca le sáruithe sonraí pearsanta
  5. Gnás i dtaca le láimhseáil Iarrataí Saorála Faisnéise

 

 

 

Géilleadh don iarraidh

 

 

 

26/9/2018

 

3/9/2018

 

 

 

Eile

 

Cóip de sceideal coinneála an CCS.

 

Géilleadh don iarraidh

 

27/9/2018