Freedom of Information Disclosure Log 2016

 Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Iarrataí Saorála Faisnéise ar Fhaisnéis Neamhphearsanta a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích le linn na tréimhse ón 1 Eanáir 2016 go dtí an 31 Nollaig 2016

Dáta na hIarrata

Catagóir Iarrthóra

An Iarraidh

An Bhreith a

Tugadh

Dáta an

Fhreagra

27/4/2016

Iriseoir

'Nocht na cumarsáidí go léir idir Facebook agus Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí maidir le forfheidhmiú rialacha cosanta sonraí ón 1 Eanáir 2014. Tabhair aon chomhfhreagras maidir le forfheidhmiú cosanta sonraí sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann araon.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

3/5/2016

8/5/2016

Eile

'Cóipeanna den chomhfhreagras ar fad idir Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar na póstaeir frithbhruscair a cuireadh in airde ag Iostáin Frankfort/Sráid Chill Airne i mí Aibreáin mar chuid de threoirchlár i lár na cathrach thuaidh. Cóipeanna den chomhfhreagras ar fad idir Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí agus tríú páirtithe/daoine den phobal ar an gcéanna. Aon chomhfhreagras den sórt sin idir Eanáir 2016 go dtí an lá inniu, an 08 Bealtaine 2016.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

10/5/2016

17/5/2016

Eile

'Na taifid go léir ina leagtar amach na nósanna imeachta a gcloífidh baill foirne Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí leo le linn dóibh láimhseáil a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine den phobal. Is minic a thugtar an “Lámhleabhar maidir le Nósanna Imeachta” ar an doiciméad sin nó ar an tsraith doiciméad sin'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi alt 15(1)(a)

14/6/2016

19/5/2016

Eile

'Cá mhéad gearán ar chinn an Coimisinéir Cosanta Sonraí gan imscrúdú a dhéanamh orthu toisc go raibh an tUas. Hawkes nó (Helen) Dixon Uas. den tuairim go raibh siad suaibhreosach nó cráiteach, de bhun alt 10 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, sna blianta 2013, 2014 agus 2015.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

27/5/2016

16/6/2016

Iriseoir

'Cóip den chomhfhreagras ar fad sa bhliain seo a chuaigh thart idir an Coimisinéir Cosanta Sonraí agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir leis an dóigh ar dáileadh sonraí faoi leithdháiltí tithíochta ar ionadaithe tofa.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

30/6/2016

21/6/2016

Iriseoir

'1) An líon sáruithe sonraí a chuaigh i bhfeidhm ar níos mó ná deichniúr agus a tuairiscíodh don Choimisinéir Cosanta Sonraí sa bhliain 2015.

2) Faisnéis faoin sárú sonraí i ngach ceann de na cásanna sin.

3) An líon beacht daoine aonair a ndeachthas i bhfeidhm orthu i ngach ceann de na cásanna sin.

4) Aitheantas na n-eagraíochtaí earnála poiblí nó príobháidí a bhí i gceist i ngach ceann de na cásanna sin.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

1/7/2016

23/6/2016

Eile

'Doiciméid bheartais agus straitéise a cruthaíodh idir na blianta 2010 agus 2015 maidir leis an rialáil cosanta sonraí a rinneadh ar chuideachtaí teicneolaíochta ilnáisiúnta atá lonnaithe in Éirinn, amhail Facebook, Google, Apple, Uber, etc.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

30/6/2016

21/6/2016

Iriseoir

'1) An líon eagraíochtaí ar ordaigh an Coimisinéir Cosanta Sonraí dóibh scor d’iarrataí forfheidhmithe ar rochtain d’ábhair sonraí a eisiúint chuig daoine chun críche ghrinnscrúdú an Gharda Síochána tar éis a chinneadh go ndearna siad sárú ar alt 4(13) de na hAchtanna um Chosaint Sonraí (mar a bhí pléite sa tuarascáil bhliantúil ón gCoimisinéir Cosanta Sonraí don bhliain 2015)
2) Miondealú earnála ar an líon eagraíochtaí a bhí i gceist - iad sin san earnáil earcaíochta, san earnáil institiúidí airgeadais agus san earnáil miondíola
3) Aitheantas na n-eagraíochtaí a bhí i gceist i ngach ceann de na cásanna sin.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

1/7/2016

12/7/2016

Eile

'An líon daoine ar iarr siad go ndéanfaí iad a dhínascadh ó aon inneall cuardaigh. Is é sin le rá, an líon daoine ar iarr siad go ndéanfaí iad a chosaint leis an gceart go ndéanfaí ligean i ndearmad. Ba mhaith liom faisnéis a fháil faoi na nithe seo a leanas: Dáta na hiarrata, Náisiúntacht an duine a rinne an iarraidh, Aidhm na hiarrata, Cineál an tsuímh Ghréasáin ar a raibh an nasc ar iarradh go mbainfí é. An nasc, más féidir. An freagra ar an iarraidh. Níl aon spéis agam in ainm na ndaoine a rinne na hiarrataí. Ba mhaith liom go gceilfí an fhaisnéis sin. Iarraim an fhaisnéis don tréimhse 2012-2016. Glacaim leis go mbeidh an fhaisnéis don bhliain 2016 neamhiomlán, ach ba mhaith liom rochtain a fháil ar na cláir uile a bailíodh cheana féin i mbliana.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

15/7/2016

2/9/2016

Grúpa Sainleasa

'Na hocht n-iontráil sa chlár brústocaireachta atá leagtha amach sa chomhad faoi iamh. (Tabhair faoi deara go bhfuil na hiontrálacha iomlána ar fáil ag www.lobbying.ie agus gur féidir iad a rochtain de réir a n-uimhreach aitheantais uathúla atá leagtha amach sa chomhad faoi iamh.) I ngach cás, baineann an iarraidh leis na nithe seo a leanas:

1./ Na taifid go léir maidir le tionscnamh na teagmhála brústocaireachta (e.g. an cuireadh, na caibidlí i dtaca le dátaí, an t-ionad, etc.)

2./ An clár oibre do na cruinnithe dá dtagraítear sa chlár brústocaireachta

3./ Cóipeanna den chomhfhreagras dá dtagraítear sa chlár brústocaireachta

4./ Cóipeanna de na miontuairiscí ar gach cruinniú 

5./ Cóipeanna den ábhar ar fad a cuireadh i láthair nó a cuireadh ar fáil (lena n-áirítear ábhar a bhí i bhfoirm ceangaltán nó nithe a bhí ag gabháil leis an gcomhfhreagras nó a cuireadh i láthair in aon chruinnithe)

6./ Cóipeanna den chomhfhreagras inmheánach ar fad maidir leis an ngníomhaíocht brústocaireachta

7./ Cóipeanna de na taifid go léir maidir le haon ghníomhaíocht leantach a rinneadh i ndáil leis an ngníomhaíocht brústocaireachta, is cuma cé acu a tionscnaíodh í laistigh d’Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí nó lasmuigh di.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

 

Iarradh Athbhreithniú Inmheánach.

Dhaingnigh an tAthbhreithnitheoir an bhreith bhunaidh.

 

 

 

Rinneadh achomharc in aghaidh na breithe

chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise.

Dhaingnigh Oifig an Choimisinéara Faisnéise an bhreith

ón gCoimisinéir Cosanta Sonraí. 

14/9/2016

 

 

 

14/9/2016

 

7/10/2016

 

 

 

 

 

 

Eanáir 2017

 

 

 

 

22/9/2016

Iriseoir

'Rochtain ar aon mhiontuairiscí/aon mheamraim/aon chomhfhreagras a tháinig as an gcruinniú idir Helen Dixon agus Google níos luaithe i mbliana. Táim ag tagairt don chruinniú atá liostaithe sa tuairisceán seo a leanas maidir le gníomhaíocht brústocaireachta: 

https://www.lobbying.ie/return/9332/ryan-meade'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

14/10/2016

23/10/2016

Iriseoir

'Na cumarsáidí go léir, idir chumarsáidí scríofa agus chumarsáidí leictreonacha, idir an Coimisinéir Cosanta Sonraí agus Facebook. Beidh na cumarsáidí sin teoranta do chumarsáidí a bhaineann le príobháideacht úsáideoirí Facebook in Éirinn a chosaint. Beidh na cumarsáidí sin teoranta don tréimhse ama idir an 1 Eanáir 2016 agus an 22 Deireadh Fómhair 2016.'

 

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

17/11/2016

15/11/2016

Eile

'Taifid ina leagtar amach na nósanna imeachta a gcloíonn Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí leo le linn di láimhseáil a dhéanamh ar ghearáin a dhéantar faoi alt 10 maidir le sárú ar na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Mar shampla, foilsíonn an Coimisinéir Faisnéise “lámhleabhar maidir le nósanna imeachta”

 (http://www.oic.gov.ie/en/About-Us/Policies-and-Strategies/FOI-Manuals/Procedures-Manual/Procedures-Manual.html).

Táim ar lorg faisnéis choibhéiseach ó Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí. Mura bhfuil aon lámhleabhar ann, iarraim freisin an dréacht reatha d’aon lámhleabhar atá beartaithe agus an leagan is déanaí d’aon lámhleabhar nach bhfuil in úsáid a thuilleadh.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

 

Iarradh Athbhreithniú Inmheánach.

Dhaingnigh an tAthbhreithnitheoir an bhreith bhunaidh

13/12/2016

 

 

 

14/12/2016

 

21/12/2016

 

 

22/11/2016

Iriseoir

'1.An líon iomlán gearán a fuarthas faoi ghlaonna gan iarraidh ón 1 Eanáir 2016 go dtí an 1 Samhain 2016.
  2. Cóipeanna de ghearáin aonair don tréimhse thuasluaite. (Glacaim leis go bhféadfadh go mbeadh líon mór gearán i gceist agus táim sásta raon feidhme na hiarrata a chúngú, más gá).
  3. An líon ionchúiseamh a rinneadh i leith glaonna gan iarraidh le linn na tréimhse, mar aon le sonraí faoi na cuideachtaí a ionchúisíodh agus na cúiseanna leis an ionchúiseamh.
  4. Sonraí faoi aon ghníomhartha eile a rinneadh, de bhun gearáin a fháil, in aghaidh cuideachtaí i leith glaonna gan iarraidh.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

25/11/2016

6/12/2016

Eile

'Faoi raon feidhme an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, ba mhaith liom cóip a fháil den teagmháil ar fad a bhí agat le Facebook ar an ní seo.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

15/12/2016

8/12/2016

Eile

'1.Na taifid ar fad a bhaineann leis an gconradh nó le meabhrán tuisceana eile idir Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí agus Cumann Idirnáisiúnta na nGairmithe Príobháideachta maidir le hoiliúint a sholáthar
2.Na taifid ar fad, na beartais ar fad nó an comhfhreagras ar fad maidir le beartais nó cleachtais Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí a bhaineann le comhlachtaí comhairleoireachta tráchtála nó soláthraithe oiliúna a bheith á bhformhuiniú nó á gcur chun cinn ag an Oifig, lena n-áirítear beartais stairiúla agus taifid ar aon bhreitheanna a tugadh chun beartais den sórt sin a leasú.
3.Na taifid ar fad nó an comhfhreagras ar fad maidir leis an siollabas agus na cuspóirí foghlama d’oiliúint a sholáthair Cumann Idirnáisiúnta na nGairmithe Príobháideachta agus maidir le haon logánú nó saincheapadh a rinne an Cumann ar ábhair oiliúna ar iarratas ó Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
4.Na hábhair oiliúna ar fad maidir le dlí agus cleachtas Cosanta Sonraí a sholáthair Cumann Idirnáisiúnta na nGairmithe Príobháideachta nó 3ú páirtithe eile don Oifig thar na 7 mbliana seo a chuaigh thart, agus aon taifid ghaolmhara nó aon chomhfhreagras gaolmhar inar pléadh le hinneachar nó siollabas na n-ábhar thuasluaite.
5.Na taifid ar fad agus an comhfhreagras ar fad maidir leis an Iarraidh ar Thograí a foilsíodh i ndáil le hoiliúint a bheith á soláthar ag Cumann Idirnáisiúnta na nGairmithe Príobháideachta agus maidir leis an bpróiseas tairisceana a leanadh sular roghnaíodh an Cumann mar dhíoltóir agus, i gcás nár eisíodh aon tairiscint, aon chomhfhreagras idir an Oifig agus aon pháirtithe eile maidir le hoiliúint a sholáthar ar dhlí agus cleachtas Cosanta Sonraí na hÉireann nó na hEorpa sular dámhadh conradh don Chumann.
6.Aon taifid maidir le measúnuithe riachtanas oiliúna a seoladh san Oifig.
7.Aon taifid riaracháin maidir leis an meastóireacht nó leis an athbhreithniú a rinne an Oifig Cosanta Sonraí ar chúrsaí deimhniúcháin de chuid soláthraithe oiliúna Éireannacha a bhfuil cumhachtaí creidiúnúcháin acu (e.g. comhlachtaí gairmiúla, ollscoileanna, etc.)
8.Na taifid ar fad agus an comhfhreagras ar fad maidir leis na critéir roghnúcháin a úsáideadh agus conradh oiliúna á dhámhachtain do Chumann Idirnáisiúnta na nGairmithe Príobháideachta
9.Aon taifid nó aon chomhfhreagras maidir le siollabas aitheanta deimhniúcháin arna chreidiúnú ag QQI (FETAC roimhe seo) a fhorbairt nó aon taifid nó aon chomhfhreagras ina ndéantar plé ar dhámhachtain den sórt sin a fhorbairt trí QQI (FETAC roimhe seo) nó ina moltar go bhforbrófaí dámhachtain den sórt sin, lena n-áirítear aon mheabhráin ar dhíospóireachtaí le 3ú páirtithe nó ar dhíospóireachtaí laistigh den Oifig ar fhorbairtí den sórt sin, ach gan a bheith teoranta dóibh.
10.Na taifid go léir ina leagtar amach na nósanna imeachta a gcloífidh baill foirne Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí leo le linn dóibh láimhseáil a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine den phobal. Is minic a thugtar an “Lámhleabhar maidir le Nósanna Imeachta” ar an doiciméad sin nó ar an tsraith doiciméad sin.
11.An comhfhreagras ar fad a seoladh chuig na meáin nó a fuarthas ó na meáin idir Bealtaine 2016 agus Lúnasa 2016 agus, ar leithligh ón méid sin, an comhfhreagras ar fad a seoladh chuig na meáin nó a fuarthas ó na meáin ó Mheán Fómhair 2016 go dtí an lá inniu.
12.Taifid riaracháin ar aon chruinnithe idir baill foirne an Choimisinéara Cosanta Sonraí agus comhlachtaí nó gníomhaireachtaí Stáit
13.Taifid riaracháin ar aon chruinnithe, ar aon chumarsáidí nó ar aon chomhfhreagras idir baill foirne an Choimisinéara Cosanta Sonraí agus aon Aireacht nó aon chomhlacht nó gníomhaireacht Stáit i ndáil le hoiliúint a sholáthar ar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí nó i ndáil le tairiscintí a reáchtáil d’oiliúint ar an Rialachán Ginearálta
14.Na taifid riaracháin go léir a úsáideadh chun tuarascálacha staidrimh a thiomsú don Tuarascáil Bhliantúil. Go háirithe aon sonraí faoin líon breitheanna foirmiúla a tugadh agus faoi fhoirm na mbreitheanna sin agus/nó faoin líon smachtbhannaí a forchuireadh agus faoi fhoirm na smachtbhannaí sin.
15.Aon taifid, ó Lúnasa 2014 i leith, a thagann faoin sainmhíniú roimhe agus a bhaineann le comhlacht nó gníomhaireacht Stáit.
16.Loga Nochta Saorála Faisnéise na hOifige'

D’iarr an Coimisinéir Cosanta Sonraí soiléiriú.

 

 

Ní bhfuarthas aon fhreagra go dtí seo.

19/12/2016

9/12/2016

Grúpa Sainleasa

'Na taifid ar fad nó an comhfhreagras ar fad maidir leis an gcinneadh go bhfuil Facebook díolmhaithe ón gceanglas chun clárú faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, lena n-áirítear cumarsáidí nó comhaontuithe le 3ú páirtithe - ionadaithe do rialtas na hÉireann san áireamh - ach gan a bheith teoranta dóibh.'

Diúltaíodh géilleadh don iarraidh faoi Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme)

15/12/2016