Cairt Eatramhach um Sheirbhís do Chustaiméirí* (nuashonraithe 2018)

Réamhrá

Is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) an t-údarás neamhspleách náisiúnta in Éirinn atá freagrach as tacú le ceart bunúsach an duine aonair maidir lena sonraí pearsanta a chosaint. Tá cumhachtaí, dualgais agus feidhmeanna reachtúla an DPC amhail mar a bunaíodh iad faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018. “Údarás Maoirseachta” is ea an DPC faoi chreat dlíthiúil an AE maidir le cosaint sonraí a bhfuil feidhm aige ar fud an AE ón 25 Bealtaine 2018. Cuimsíonn an creat nua an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), an Treoir maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach 2002/58/EC (An Treoir maidir le r-Phríobháideachas) agus Treoir (2016/680) a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhthéacs fhorfheidhmiú an dlí (An Treoir maidir le Forfheidhmiú an Dlí).

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin www.dataprotection.ie nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifig ar an nguthán ag 076 110 4800 nó LoCall 1890 252 231.

Cuspóir na cairte seo

Leagtar amach sa chairt seo an caighdeán seirbhíse a bhfuil sé mar aidhm againn a chur ar fáil duit, ár gcustaiméir. Mar chustaiméir, d’fhéadfadh tú a bheith i d’ábhar sonraí (i.e. duine aonair) nó i do rialaitheoir sonraí (eagraíocht a bhailíonn agus a rialaíonn sonraí pearsanta) nó i do phróiseálaí sonraí (eagraíocht a chuireann tasc i gcrích ina mbaintear úsáid as sonraí pearsanta, thar ceann rialaitheoir sonraí) nó i d’ionadaí ar cheann acu sin.

Mar eagraíocht, tomhaisimid agus measaimid ár bhfeidhmíocht i leith na gcaighdeán seo agus tugaimid tuairisc orthu gach bliain inár dTuarascáil Bliaintúil. Tá sé mar aidhm againn seirbhís fhaisnéiseach agus chuiditheach a chur ar fáil dár gcustaiméirí agus go mbeadh a laghad moille i gceist agus is féidir.

 

 

Teagmháil a dhéanamh linn

Is é an bealach is éifeachtaí le teagmháil a dhéanamh leis an DPC maidir le ceisteanna nó gearáin ná trí na foirmeacha gréasáin a úsáid atá ar fáil ar láithreán gréasáin an DPC:  www.cosantasonrai.ie

Má tá ceist, ábhar imní nó gearáin agat maidir le ceist a bhaineann le cosaint sonraí, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an DPC sna bealaí seo a leanas:

• Tríd an bhfoirm gréasáin ar ár láithreán gréasáin;

• Trí ríomhphost;

• Teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Chabhrach ar an nguthán; nó

• Tríd an bpost.

 

Teagmháil tríd an bhfoirm gréasáin, trí ríomhphost nó le litir

Mar atá leagtha amach thuas, is é an bealach is fearr le teagmháil a dhéanamh leis an DPC ná trí na foirmeacha gréasáin atá ar fáil ar láithreán gréasáin an DPC. Is éard atá i gceist leis na foirmeacha gréasáin seo a chomhlánú ná cuidiú leat do cheist a chur i láthair ar bhealach struchtúrtha agus cuidíonn sé leis an bhfoireann an cineál ceiste nó gearáin atá agat a thuiscint go tapa. Trí theagmháil a dhéanamh leis an DPC trí na foirmeacha gréasáin, cuirtear ar ár gcumas ceisteanna, gearáin agus comhfhreagras a bhainistiú ar bhealach atá chomh héifeachtúil agus is féidir, agus cinntíonn sé go bhfuil ár n-acmhainní dírithe ar ghearáin agus fiosrúcháin a iniúchadh.

Teagmháil ar an nGuthán

Cuireann an DPC seirbhís faisnéise gutháin ar fáil a bhíonn ar oscailt idir 9.15am - 5.30pm ó Luan go Déardaoin agus idir 9.15am agus 5.15pm Dé hAoine.

Tabhair ar aird gurb é an aidhm atá leis an tseirbhís faisnéise gutháin ná tú a threorú i dtreo faisnéis a d’fhéadfadh a bheith ábhartha i ndáil le do cheist nó d’ábhar imní. Má ardaítear saincheisteanna níos casta mar chuid de do cheist, iarrfaidh foireann an Aonaid Faisnéise ort do cheist a chur ar aghaidh tríd an bhfoirm gréasáin nó trí ríomhphost lena chinntiú go gcuirtear freagra tomhaiste ar fáil.

Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird nach ionann faisnéis a chuireann Seirbhís Faisnéise an DPC ar fáil agus comhairle dlí ná smachtbhanna ná formhuiniú foirmiúil maidir le gníomhartha páirtí ar bith.

Déanfaimid ár ndícheall gach glao a fhreagairt chomh tapa agus is féidir, agus tá sé mar aidhm againn 80% de ghlaonna ar an nguthán a fhreagairt laistigh de 20 soicind le linn uaireanta oscailte na seirbhíse faisnéise gutháin (Luan go hAoine, 09.15 – 5.30pm (5.15pm Dé hAoine).

Nuair a bhaintear úsáid as glórphost, cinnteoimid go bhfaighidh custaiméirí a fhágann teachtaireachtaí glao ar ais laistigh de 3 lá oibre ar a dhéanaí.

Cuirfimid ár n-ainm in iúl duit nuair a chuirtear do ghlao ar aghaidh chuig an duine cuí agus beimid cúirtéiseach agus cuidiúil leat i gcónaí. 

Nuair a bhaineann do cheist le cúram leanúnach, déanfar tú a aistriú chuig an gcásoifigeach atá freagrach. Mura bhfuil an cásoifigeach ar fáil, glacfar teachtaireacht agus tabharfaidh an cásoifigeach freagra ar do cheist i ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh ar an gcomhad laistigh de 3 lá oibre.

 

Amlínte maidir le gearáin faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí

Leagtar amach san Acht um Chosaint Sonraí 2018 an próiseas trína láimhseálann an DPC gearáin. 

Tabharfaimid admháil ar gach ceist agus ábhar imní nua laistigh de thrí lá, coinneoimid tú ar an eolas faoi dhul chun cinn i do chás, agus cuirfimid an toradh in iúl duit chomh pras agus chomh soiléir agus is féidir. Faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 féachfaidh an DPC le réiteach cairdiúil a bhaint amach i ndáil leis an ngearán idir an t-ábhar sonraí agus an rialaitheoir/próiseálaí sonraí. Mura féidir teacht ar réiteach cairdiúil i ndáil le gearán, rachaidh an gearán ar aghaidh chuig an gcéim láimhseála gearán.

Láimhseálfar gach gearán i gcomhréir le prionsabail an cheartais aiceanta. Coinneofar an rialaitheoir sonraí, chomh maith leis an ngearánach, cothrom le dáta maidir le stádas an ghearáin. Ag brath ar chineál agus ar chastacht an ghearáin, d’fhéadfadh sé roinnt míonna a ghlacadh chun críoch a chur le gearán.

 

 

Seirbhís trí Ghaeilge

Cinnteoimid go ndéanfar éascaíocht ar dhaoine atá ag iarraidh a gcuid gnó a dhéanamh i nGaeilge, agus tabharfaimid freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras i nGaeilge.

Tabharfaimid freagra i nGaeilge ar ghlaoiteoirí ar an nguthán ar mian leo labhairt i nGaeilge, ar an toirt nuair is féidir, nó déanfaimid tairiscint dóibh glao a fháil ar ais go pras ó bhall den fhoireann atá in ann déileáil leis an gceist i nGaeilge.

Foilseoimid doiciméid ar nós ár dTuarascáil Bhliantúil i nGaeilge agus i mBéarla araon; déanfar cothabháil ar an leagan Gaeilge dár láithreán gréasáin lena chinntiú go bhfuil sé cothrom le dáta, cruinn agus ina acmhainn fhóinteach. Déanfaimid cumas ár mball foirne a fhorbairt chun seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge agus taobh amuigh de sin, cloífimid leis na gealltanais a leagtar amach inár Scéim Teanga de réir mar a comhaontaíodh leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá éifeacht ag an gcomhaontú seo ón 1 Samhain 2017 ar feadh tréimhse trí bliana.

Faisnéis a chur ar fáil

Cuirfimid faisnéis chuimsitheach, chríochniúil, shoiléir ar fáil maidir le ceisteanna a bhaineann le cosaint sonraí trí úsáid a bhaint as friotal agus meáin atá oiriúnach do riachtanais ár gcustaiméirí (faoi réir srianta ó thaobh acmhainní de).

Déanfaimid cinnte go bhfuil ár n-ábhar níos tábhachtaí maidir le faisnéis phoiblí ar fail i bhformáid priontála agus leictreonach araon.

Comhordú maidir le seirbhís phoiblí a chur ar fáil

Cinnteoimid leibhéal ard comhordaithe le comhlachtaí ábhartha ar nós an Coimisiún um Chearta an Duine, an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg), An Coimisinéir Faisnéise, an Rialtóir Seirbhísí Ardráta (Regtel) agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí mar phríomhghné de sheirbhís a chur ar fáil. Mar gheall ar na hoibleagáidí atá orainn maidir le cúnamh frithpháirteach idirnáisiúnta, is custaiméirí linn Údaráis Cosanta Sonraí i ndlínsí eile freisin, chomh maith le Coimisiún an AE mar shampla, agus leanfaimid dár bhfreagrachtaí a bhaint amach sa réimse seo trí theagmháil éifeachtach a dhéanamh leis na comhlachtaí sin.

Comhionannas/ Ilchineálacht/Míchumas

Táimid dúthrachtach faoi sheirbhís a chur ar fáil do chustaiméirí a thacaíonn lena gcearta i ndáil le caitheamh cothrom a bunaíodh faoi reachtaíocht chomhionannais agus mhíchumais.

Beidh sé mar aidhm againn a chinntiú gur féidir lenár gcustaiméirí ar fad teacht ar ár seirbhísí agus áiseanna, lena n-áirítear iad sin a mbeadh cúnamh faoi leith de dhíth orthu.

Caighdeán na Seirbhíse

Táimid dúthrachtach faoin tseirbhís is fearr agus is féidir a chur ar fáil dár gcustaiméirí. Cuirimid fáilte roimh chabhair uait maidir leis an tseirbhís a chur ar fáil trí thuairimí, moltaí nó gearáin a dhéanamh faoin tseirbhís a fhaigheann tú, nó faoin mbealach ina gcuirtear an tseirbhís ar fáil.

Má tá tú ag iarraidh gearán a dhéanamh, ba chóir é a dhéanamh sa chéad ásc leis an maoirseoir ag an bpointe sin den tseirbhís, agus déanfaimid ár ndícheall na gearáin sin a réiteach le go mbeidh tú sásta.

Is mian linn córas a úsáid chun déileáil le gearáin maidir le caighdeán na seirbhíse a chuireann an Coimisiún um Chosaint Sonraí ar fáil atá inrochtana, trédhearcach agus éasca a úsáid.

Cuirimid fáilte roimh thuairimí ó chustaiméirí faoi mair is féidir linn feabhas a chur ar ár seirbhísí. Déanfaimid iarracht dul i ngleic le hábhair imní custaiméirí ag pointe na seirbhíse más féidir.

Comhairliúchán agus Aiseolas

Cuirimid fáilte roimh bhur dtuairimí agus moltaí i leith na Cairte seo agus faoi mar is féidir linn feabhas a chur ar an tseirbhís amach anseo.  Is féidir leat na tuairimí sin a sheoladh chugainn trí ríomhphost ag customerservice@dataprotection.ie, nó teagmháil a dhéanamh linn ar an nguthán.

 

 

Cuidigh linn Cúnamh a Thabhairt duit

Is féidir leat cuidiú linn seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil duit tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Comhlánaigh na foirmeacha gréasáin ar líne d’fhonn cuidiú linn maidir le do cheist,
  • Luaigh aon uimhir thagartha ábhartha i ngach cumarsáid a dhéanann tú linn,
  • Breathnaigh ar ár láithreán gréasáin www.dataprotection.ie chun faisnéis a fháil,
  • Caith lenár bhfoireann go cúirtéiseach, mar ba mhaith go gcaithfidís leat féin,
  • Cuir tráchtanna nó moltaí faoin tseirbhís a bhfaigheann tú.

 

Is mian linn córas a úsáid chun déileáil le gearáin maidir le caighdeán na seirbhíse a chuireann an Coimisiún um Chosaint Sonraí ar fáil atá inrochtana, trédhearcach agus éasca a úsáid. Cuirimid fáilte roimh thuairimí ó chustaiméirí, a fhaightear go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil araon, agus a gcomhairle faoi conas is féidir linn feabhas a chur ar ár seirbhísí. Déanfaimid iarracht dul i ngleic le hábhair imní custaiméirí ag pointe na seirbhíse más féidir. Má tá tú ag iarraidh gearán foirmiúil scríofa a dhéanamh, scríobh chuig:

customerservicecomplaints@dataprotection.ie

nó chuig

Gearáin maidir le Seirbhís do Chustaiméirí,

An Coimisiún um Chosaint Sonraí,

21 Cearnóg Mhic Liam,

Baile Átha Cliath 2,

D02 RD28.

 

Tabharfaimid admháil ar do ghearán scríofa laistigh de 3 lá oibre. Tabharfaimid freagra, nó freagra eatramhach, ar ghearáin foirmiúla laistigh de 15 lá oibre.

*Tá an Chairt Easnamhach seo um Sheirbhís do Chustaiméirí á nuashonrú i gcomhthéacs teacht i bhfeidhm an Rialacháin Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.