Córas Faisnéis Schengen (SIS II)

Is é an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen — SIS II – an córas faisnéise a chuireann ar chumas an lucht um rialú teorann náisiúnta, na n-údarás custaim agus na bpóilíní atá freagrach as seiceálacha ar theorainn sheachtrach limistéar Schengen agus laistigh de limistéar Schengen foláirimh a scaipeadh faoi dhaoine nó rudaí atá ar iarraidh nó ag teastáil, amhail feithiclí agus doiciméid a goideadh. Dá bhrí sin, leanann SIS II leis an ról tábhachtach mar chúiteamh as deireadh a chur leis na seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha agus éascaíonn saorghluaiseacht daoine laistigh de limistéar Schengen.

Tugann SIS II faisnéis faoi dhaoine nach bhfuil de cheart acu dul isteach i limistéar Schengen nó fanacht ann, nó faoi dhaoine a bhfuiltear sa tóir orthu mar gheall ar ghníomhaíochtaí coiriúla. Tá faisnéis á coinneáil ag SIS II faoi dhaoine atá ar iarraidh, go háirithe páistí nó daoine leochaileacha eile a bhfuil cosaint ag teastáil uathu. Sa bhreis air seo déantar sonraí faoi rudaí áirithe a thaifeadadh in SIS II, mar shampla faoi ghluaisteáin, airm thine, báid agus doiciméid aitheantais a goideadh nó a cailleadh, b’fhéidir, nó a úsáideadh chun coir a dhéanamh.

Tá feidhm leis an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) ón 9 Aibreán 2013 agus tá sé á rialú ag Rialachán 1987/20061 (CE) (ar a dtugtar ina dhiaidh seo "Rialachán SIS II") agus Cinneadh 2007/533/JHA2 ón gComhairle (ar a dtugtar ina dhiaidh seo "Cinneadh SIS II").

Tá rannphairtíocht na hÉireann in SIS II á rialú ag Cinneadh 2007/533/JHA2 ón gComhairle, a bhunaíonn SIS II chun críocha fhorfheidhmiú an dlí. Cheangaíl Éire le SIS II ar an 15 Márta 2021 agus anois is féidir léi sonraí a thabhairt agus a fháil faoi SIS II, ag glacadh páirte i mbearta an chomhair póilíneachta agus breithiúnais in ábhair choiriúla a bhfuil mar chuid den Chomhaontú Schengen. Ní ghlacann Éire páirt sna forálacha um rialú teorann coiteann agus víosa den Chomhaontú Schengen mar ní ball den chomhlimistéar taistil Schengen í Éire.

Tugann Cuid 3 (ailt 21-24) den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009, arna leasú, éifeacht do Chinneadh 2007/533/JHA na Comhairle den 12 Meitheamh 2007 ar bhunú, ar oibriú agus ar úsáid an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen.

Maoirseacht Eorpach

Tá an Mhaoirseacht Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPS) i mbun maoirseachta ar an SIS II Láir.  Déantar maoirseacht ar gach aon SIS II Náisiúnta a leithdháileadh ar na hÚdaráis Cosanta Sonraí (DPA’nna) i ngach Ballstát faoi seach.

Bunaíodh Grúpa Comhordaithe Maoirseachta SIS II (SCG SIS II) sa bhliain 2013 le maoirseacht comhordaithe idir SIS II agus an EDPS agus na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta a chinntiú. Bíonn dhá chruinniú sa bhliain ag SCG SIS II, agus tá Éire ina ball den ghrúpa.

Maoirseacht Náisiúnta

Chun críocha Airteagal 60 de Chinneadh 2007/533/JHA na Comhairle (‘Maoirseacht N.SIS II’) agus Airteagal 114 de Choinbhinsiún Schengen, tá an Coimisiún um Chosaint Sonraí ainmnithe ina údarás maoirseachta náisiúnta (de réir alt 23 den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009, arna leasú).

Cearta ábhar sonraí maidir le SIS II

Is féidir le duine ar bith a chreideann go bhfuil taifeadadh déanta ar a gcuid sonraí pearsanta ar Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) iarratas a dhéanamh ar rochtain fháil ar aon cheann de na páirtithe conarthacha d’ acquis Schengen.

Tá sé de cheart ag gach duine aonair rochtain a bheith aige/aici ar na sonraí pearsanta a bhaineann leo atá ag an nGarda Síochána, agus tá sé de cheart acu ceartú nó scrios a gcuid sonraí pearsanta a iarraidh.

Is féidir le duine aonair ar bith atá ag iarraidh faisnéis phearsanta a bhaineann leo a cuireadh isteach in SIS II ag an nGarda Síochána foirm Iarratais Rochtana Sonraí (F20) a chomhlánú.

Tá faisnéis chuimsitheach ar chearta rochtana sonraí atá próiseáilte in SIS II le fáil sa ‘Treoir chun ceart rochtana a fheidhmiú.’

Samhail de litir chun rochtain a iarraidh

Samhail de litir le ceartú nó scriosadh ar shonraí atá próiseáilte a iarraidh

Gearáin

Déanann an Coimisiún um Chosaint Sonraí rialú ar aon srianta ar chearta na ndaoine is ábhar de na sonraí, mar a leagtar amach in ailt 89-95 den Acht um Chosaint Sonraí 2018.

Déanfaidh an DPC imscrúdú ar aon ghearáin a fhaigheann sé maidir leis an SIS II. Tá cearta áirithe agat faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018, maidir leis an mbealach ina ndéanann an DPC do ghearán a láimhseáil, lena n-áirítear, achomharc a dhéanamh maidir le cinneadh an DPC chun na Cúirte Cuarda nó na hArd-Chúirte.