Rochtain do dhaoine le míchumais

Is é ról ár n-Oifigigh Rochtana chun cabhair a shocrú do dhaoine atá faoi mhíchumas ionas gur féidir leo na seirbhísí a sholáthraíonn an Coimisiún Cosanta Sonraí a rochtain. Má tá tú féin faoi mhíchumas agus má theastaíonn cabhair uait chun ár seirbhísí a rochtain, déan teagmháil lenar n-Oifigeach Rochtana, Alan O’Grady, ar 1890 252 231 nó 057 868 4800. Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana trí ríomhphost a sheoladh chuig info@dataprotection.ie agus é a mharcáil go dtabharfaidh an t-Oifigeach Rochtana aird air. Anuas air sin, féadfaidh tú scríobh chuig an Oifigeach Rochtana ag an seoladh a leanas:

 

Alan O’Grady
Oifigeach Rochtana
Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúl an tSúdaire
Contae Laoise
Éire

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le rochtain ar sheirbhísí an Coimisiún Cosanta Sonraí agus comhlíonadh na hOifige le téarmaí an Achta um Míchumas, 2005, ba cheart duit an gearán a sheoladh chuig:

Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha
Coimisiún Cosanta Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2
Éire

....nó teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana a luaitear thuas chun cabhair a fháil chun do ghearán a dhéanamh. Tar éis do ghearán a fháil, seolfaidh an Coimisiún an gearán ar aghaidh go ndéanfaidh Oifigeach Fiosrúchán imscrúdú neamhspleách air. Scrúdóidh an t-Oifigeach Fiosrúchán an t-ábhar agus réiteoidh sé/sí tuairisc scríofa. Tabharfar cóip den tuairisc seo duitse agus don Choimisiún. Leagfar amach sa tuairisc seo torthaí agus aon mholtaí de chuid an Oifigigh Imscrúduithe maidir le comhlíonadh na hOifige leis an Acht um Míchumas.