Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

An Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí

 

Tiocfaidh an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an RGCS) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018, agus tiocfaidh sé in ionad an chreata reatha um chosaint sonraí faoi Threoir um Chosaint Sonraí an AE.

Mar rialachán, ní bheidh gá, go ginearálta, lena thrasuí isteach i ndlí na hÉireann (bíonn ‘éifeacht dhíreach’ ag rialacháin), mar sin, caithfidh eagraíochtaí a bhfuil baint acu i bpróiseáil sonraí d’aon sórt a bheith ar an airdeall go mbaineann an rialachán leo go díreach i dtaobh na n-oibleagáidí a ghearrann sé. Leagtar béim san RGCS ar thrédhearcacht, slándáil agus cuntasacht i measc rialaitheoirí agus próiseálaithe sonraí, agus i gcomhthráth, ceart saoránach Eorpach i leith príobháideacht sonraí a chaighdeánú agus a threisiú.

 
Comhiarracht faoina dtabharfaidh an Coimisinéir Cosanta Sonraí (an CCS), an Rialtas, cleachtóirí, agus an tionscal agus comhlachtaí ionadaíocha gairmiúla a bheidh i bhfeasacht a mhúscailt i measc eagraíochtaí agus an pobal a chur ar an eolas ar an dlí nua. I gcaitheamh 2017, beidh an CCS ag tabhairt faoi réimse fairsing tionscnamh go réamhghníomhach chun feasacht ar an RGCS a mhéadú, go háirithe chun treoir a sholáthar chun cabhrú le heagraíochtaí ullmhú a dhéanamh don dlí nua a thiocfaidh i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018.
 
Rannpháirtí gníomhach atá sa CCS, chomh maith, i bPáirtí Oibre Airteagal 29 (PO29) ina bhfuil ionadaithe ó gach údarás Cosanta Sonraí gach ballstáit den AE. Bhí ról lárnach ag PO29 chun treoir bhreise mhínitheach agus phraiticiúil a sholáthar maidir le príomhfhorálacha an RGCS.
 

Treoir

 
Cuirtear le chéile ar an leathanach seo an treoir reatha go léir a d’eisigh an CCS maidir leis an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí agus an treoir a d’fhoilsigh PO29 go dtí seo.
 
D’ullmhaigh an CCS cáipéis tosaigh d’eagraíochtaí chun cabhrú leo ullmhú a dhéanamh don RGCS: “An RGCS agus Tú Féin”. Liostaítear sa cháipéis seo 12 chéim ar cheart d’eagraíochtaí bheith ag tabhairt fúthu d’fhonn go mbeidís réidh don RGCS faoin 25 Bealtaine 2018. Ba cheart a thabhairt faoi deara nach liosta críochnaitheach an liosta seo agus ba cheart d’eagraíochtaí a chinntiú go gcuirtear gach gníomh a theastaíonn i gcuntas d’fhonn go gcomhlíonfaidh siad an dlí nua.
 
Ghlac PO29 le treoirlínte maidir leis na hábhair a leanas a bhaineann leis an RGCS:
 
 
 
 
Faoi mar is cuí, foilseoidh an CCS treoir bhreise ghaolmhar maidir leis an RGCS, agus foilseofar cáipéisí breise treorach, chomh maith, a chuireann PO29 i dtoll a chéile.
 
 

Clár Oibre Airteagal 29 an AE

 
Tugadh clár oibre 2017 PO29 agus beartaíonn an Páirtí Oibre chun treoir chur i dtoll a chéile a bhaineann leis an méid a leanas:
 
  • Fíneálacha riaracháin 
  • Deimhniúchán 
  • Toiliú 
  • Próiseáil ardriosca agus Measúnacht Tionchair Cosanta Sonraí 
  • Sáruithe ar shonraí pearsanta a fhógairt 
  • Próifíliú 
  • TrédhearcachtUirlisí le haghaidh aistrithe idirnáisiúnta