Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

PREAS RÁITEAS 13 BEALTAINE 2009


Seolann an Coimisinéir Cosanta Sonraí a Thuarascáil Bhliantúil do 2008

Sheol an Coimisinéir Cosanta Sonraí a thuarascáil do 2008 inniu.  Díríonn a thuarascáil ar fhreagracht eagraíochtaí na hearnála príobháidí agus poiblí chun meas a léiriú agus iad ag déileáil le heolas pearsanta a gcuid custaiméirí agus cliant. 

Fiosrúcháín agus Gearáin
I rith 2008 lean Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí uirthi ag fáil líon ard gearán.  Tá an t-iomlán de 1,031 gearán curtha faoi bhráid i 2008 cosúil leis an iomlán do 2007, méadú suntasach ó bhlianta roimhe sin (cuireadh 658 gearán faoi bhráid i 2006).  Mar sin féin, feictear ó bhriseadh síos na bhfigiúirí go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar líon na ngearán ag tuairisciú teachtaireachtaí téacs, glaonna gutháin, teachtaireachtaí facs agus rphoist margaíochta dírí gan iarraidh.  Cuireann an Coimisinéir fáilte roimh an fhorbairt seo a léiríonn feasacht mhéadaitheach ar dhualgais chosanta sonraí i measc soláthraithe seirbhíse san earnáil seo agus tionchar ionchúiseamh a chuir an Coimisinéir i gcrích chun dúshlán a chur faoi chleachtais neamhdhleathach san earnáil margaíocht téacs.  Tá méadú comhfhreagrach tar éis teacht ar líon na ngearán a bhaineann le cearta rochtana faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.  Dar leis an gCoimisinéir, léiríonn sé seo leibhéil níos airde feasachta i measc baill an phobail maidir lena gcearta sa réimse seo.  Áiríonn an Coimisinéir liosta d'ócáidí ina raibh air dul i muinín úsáide a chumhachtaí dlíthiúla chun an t-imscrúdú a thabhairt ar aghaidh.  Tá súil aige go spreagfaidh foilsiú na liostaí seo na heagraíochtaí go léir atá mar ábhar gearáin chun comhoibriú go hiomlán lena Oifig maidir lena cuid imscrúduithe reachtúla.

Mar a bhí i mblianta roimhe seo rinne an Oifig iarracht teacht ar réitigh cairdiúla ar ghearáin chomh minic agus ab fhéidir, arna shainordú ag cuid 10 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.  I gcásanna dá leithéid, d'fhéadfadh gearánaithe a bheith sásta leithscéal a fháil ón rialaitheoir sonraí i gceist agus gealltanas chun a chinntiú nach dtarlóidh an t-eachtra arís agus gan cinneadh foirmiúil ón gCoimisinéir a bheith riachtanach.  Bhain líon suntasach tabhartais charthanachta leis na socruithe seo freisin, uaireanta, mar aitheantas ar shárú ar riachtanais chosanta sonraí a tharla.

Tuairiscíonn an Coimisinéir chomh maith ar iarrachtaí chun comhlachtaí na hearnála poiblí agus príobháidí a spreagadh chun sáruithe slándála ar shonraí pearsanta a thuairisciú don Oifig dá saorthoil féin.  Tuairiscíonn sé rathúlacht suntasach sa mhéid seo, toisc go bhfuiltear tar éis glacadh le fógra sáruithe go toilteanach mar dea-chleachtas nuair atáthar ag déileáil le heachtraí sárú slándála san earnáil phoiblí agus phríobháideach araon.  Tuairiscíonn an Coimisinéir ar líon áirithe eachtraí sárú slándála sonraí iomráiteacha a tharla i 2008, lena n-áirítear sáruithe ag Jobs.ie, Banc na hÉireann, Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Nuashonraíonn an Tuarascáil ar dhian-iniúchadh an Choimisinéara ar shlándáil sonraí sa Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, ionchúisimh curtha i gcrích i gcoinne Iarnród Éireann agus Clarion Marketing, gearáin faighte i gcoinne UPC (Chorus/NTL roimhe seo), imní maidir leis an gcur chuige foriomlán i leith cosaint sonraí laistigh de An Post agus leanadh ar aghaidh le hidirghníomhaíocht maidir le Tionscadal um Dholáil Gan Bhacainní an M50.
Cuimsíonn tuarascáil an Choimisinéara cás-staidéir freisin ar roinnt fiosrúchán sainiúla ar úsáid na sonraí pearsanta lena n-áirítear:
Sáruithe ar na hAchtanna um Chosaint Sonraí ag baint le feachtas margaíochta cárta phoist a sheol an chuideachta árachais 123.ie chun a táirge árachas teaghlaigh a chur chun cinn;

  • Teachtaireachtaí téacs ardráta gan iarraidh a sheol Interactive Voice Technologies (IVT) agus tabhartas carthanachta suntasach mar chuid de réiteach cairdiúil;
  • Total Fitness Ireland agus úsáid na gcumhachtaí dlíthiúla chun comhlíonadh a chinntiú le hiarratas rochtana
  • BuyAsYouFly agus easpa measa ar rogha an diúltaithe ó mhargaíocht dhíreach i bhfoirm rphoist
  • Celtic Water Solutions agus glaonna gutháin margaíochta chuig uimhreamha ar Chlár Rogha an Diúltaithe de chuid an NDD
  • Sáruithe ar na hAchtanna um Chosaint Sonraí ag Comhar Creidmheasa Sráid Halston;
  • Tesco agus athdhíol ipod Apple le sonraí pearsanta custaiméara ann; agus
  • Dell agus facsanna dianseasmhacha margaíochta gan iarraidh.

Gníomhaíochtaí Eile
I dtuarascáil fhairsing ar ghníomhaíochtaí a Oifige i 2008 a léiríonn éagsúlacht na saincheisteanna a gcuirtear faoi bhraid na hOifige chun aghaidh a thabhairt orthu, díríonn an Coimisinéir chomh maith ar:

  • Iarrachtaí le feasacht phoiblí ar chearta cosanta sonraí a mhéadú agus suirbhé feasachta poiblí le déanaí;
  • Foilsiú Cód Cleachtais ar Chosaint Sonraí don earnáil árachais chun tuiscint níos fearr a thabhairt ar riachtanais chosanta sonraí i measc na ndaoine ag obair san earnáil sin;
  • Teagmháil leis an earnáil sláinte mar gheall ar réimse saincheisteanna cosanta sonraí agus cúiseanna imní eile fágtha maidir le cumas na ndaoine san earnáil a gcuid dualgas a chomhlíonadh

Cuimsíonn tuarascáil an Choimisinéara breathnú speisialta chomh maith ar na dúshláin de dheasca fhairsingiú in úsáid na hUimhreach Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP).

[Tabhair faoi deara:  Tá an Tuarascáil Bhliantúil ar fáil le híoslódáil i leagan PDF ó shuíomh gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí:    www.cosantasonrai.ie]

Ceisteanna na Meán   Diarmuid Hallinan

Guthán                   (057) 868 4800
Facs                      (057) 868 4757
Rphost                   dphallinan@dataprotection.ie
Suíomh Gréasáin    www.dataprotection.ie