Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Nótaí Treorach do Clárú

Ní léirmhíniú dlíthiúil ar an ceanglas maidir le clárú  atá i gceist leis an méid seo a leanas.

Cad é Clárú?
Is é clárú an próiseas trína gcuireann  rialtóirí sonraí agus próiseálaithe sonraí (eagraíochtaí a  bhíonn sonraí pearsanta a phróiseáil acu ) ar an eolas an Coimisinéir Cosanta Sonraí maidir le sonraí áirithe a bhaineann  le próiseáil a gcuid faisnéise pearsanta. Baineann an Coimisinéir úsáid  as na sonraí sin chun iontráil  a dhéanamh i gclár a dhéanann cur síos ar an phróiseáil, clár  atá ar fáil don phobal le haghaidh iniúchadh anseo.
 
Is é  trédhearcacht agus oscailteacht  príomhchuspóir an clárúchán.  Is prionsabal bunúsach de chosaint sonraí gur chóir go mbeadh an pobal  ar an eolas  ( nó in ann a fháil amach) cé atá ag   próiseáil a gcuid faisnéise pearsanta, chomh maith le sonraí eile maidir le próiseáil (mar shampla, cén fáth a bhfuil an phróiseáil ar siúl).

Cé hiad nach mór clárú?
 
Is iad na príomhchatagóirí rialaitheoirí sonraí nach mór clárú leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí (má bhíonn ríomhaire pearsanta acu) ná: 

 • Comhlachtaí rialtais / údaráis phoiblí
 • Bainc agus forais airgeadais / chreidmheasa
 • Gnóthais árachais (gan bróicéirí san áireamh)
 • Rialaitheoirí sonraí lena mbaineann a gcuid gnó go hiomlán nó den chuid is mó le margaíocht dhíreach 
 • Rialaitheoirí sonraí lena mbaineann a gcuid gnó go hiomlán nó den chuid is mó le teistiméireachtaí creidmheasa a sholáthar 
 • Rialaitheoirí sonraí lena mbaineann a gcuid gnó go hiomlán nó den chuid is mó le fiacha a bhailiú 
 • Soláthróirí rochtana idirlín
 • Líonra teileachumarsáide nó soláthróirí seirbhíse
 • Oibrithe gairmiúla sláinte ag próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le sláinte coirp agus meabhrach
 • Rialaitheoirí sonraí ag próiseáil sonraí géiniteacha
 • Rialaitheoirí sonraí lena mbaineann a gcuid gnó le próiseáil sonraí pearsanta le cur ar fáil do dhaoine eile, seachas ar mhaithe le cúrsaí iriseoireachta, liteartha nó ealaíne.


Ní mór d'aon phróiseálaí sonraí ag próiseáil sonraí ar son rialaitheora sonraí in aon cheann de na catagóirí seo clárú freisin.
 
Tá an reachtaíocht a rialaíonn clárú casta. Chun tuilleadh mionsonraí agus eolas sainiúil a fháil, téigh go dti ár dtreoir mhionsonraithe, le do thoil.

Conas is féidir liom clárú?

Tabhair faoi deara, le do thoil, mar chuid de thionscnamh rialtais chun deireadh a chur le próisis pháipéarbhunaithe agus airgeadbhunaithe agus chun aistriú chuig roghanna leictreonacha, sannadh an 19 Meán Fómhair 2014 mar an ‘Ríomh-Lá’ (‘e-Day’). I ndiaidh an dáta seo, ní bheidh an Oifig seo in ann glacadh le seiceanna a thuilleadh mar íocaíocht ó úsáideoirí gnó.

 

I ndiaidh an dáta seo, úsáidfear na roghanna a leanas chun íocaíochtaí a dhéanamh

 

(1)   Íoc ar líne trí Chárta Léasair, MasterCard nó Visa a úsáid. Cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin faoin mír ‘Clárú’, na naisc a leanúint chuig Clárú ar Líne. Iarrfar ort d’ainm logála isteach agus do phasfhocal a sholáthar.

 

            Is é d’ainm lógála isteach _________agus is é do phasfhocal     ________.

 

(2)   Íoc trí Ríomhaistriú Airgid (EFT).

 

Ní féidir clárú ar líne agus d’íocaíocht a dhéanamh trí EFT. Má tá an modh seo íocaíochta á úsáid agat, beidh ort iarratas cláraithe de láimh a sheoladh ar aghaidh mar aon le nóta a thugann le fios go ndearna tú íocaíocht/socruithe go ndéanfar íocaíocht trí EFT.

 

Má íocfaidh tú trí EFT, cuir d’uimhir thagartha cláraithe san áireamh, le do thoil, sa líne shainithe lena chur ar ár gcumas an íocaíocht a shainaithint.

 

Déan teagmháil linn ar (057) 8684800, locall: 1890 252 231 agus seolfar chugat na sonraí bainc riachtanach don íocáíocht EFT.

 

Cad é an táille cláraithe?

Táille Próiseála  d'Iarratais / Athnuachana     

   Iarratais Poist   Iarratais Ar-Líne (Visa, Laser nó Mastercard)
 Iarratasóirí le 26 fostaithe nó níos mó (san áireamh)  € 480

€ 430

 Iarratasóirí le 6-25 Fostaithe (san áireamh)   €100   €90
 Iarratasóirí le 0-5 Fostaithe (san áireamh)   €40   €35


Cad a tharlaíonn ansin?
Beidh d'fhoirm a scrúdú chun a chinntiú go bhfuil gach faisnéis ábhartha ar fáil. Má tá  ceisteanna áraithe againn, scríofaimíd chugat chun  an ábhar a réiteach .

Tosaíonn do  tréimhse clárúcháin aon-bhliana ar an lá a fhaighimid foirm comhlánaithe i gceart agus an  táille is cuí.

Má tá gá le do eagraíocht a  bheith cláruithe ,  cuirtear do chlárú sa chlár poiblí (cuirtear suas chun dáta é  ar bhonn seachtainiúil). Beidh  uimhir chlárúcháin a thabhairt duit nach mór a lua gach am a théann tú i  dteagmháil  linn maidir le  do iontráil sa  chlár. Ba cheart duit an uimhir seo a  choinneáil.

Nuair a bhfuil tú cláraithe, caithfidh tú d'iontráil  sa chlár a choinneáil suas chun dáta. Nuair a bhíonn aon chuid de d'iontráil míchruinn nó neamhiomlán, caithfidh tú é sin a chur  in iúl dúinn. Is féidir  pionós coiriúil a gearradh ort ach  sonraí a phróiseáil gan iontráil cruinn agus cuimsitheach a bheith  ar an gclár agat.   Ní mór  athruithe a chur in iúl dúinn le  scríbhinn (lena n-áirítear trí facs, ríomhphost nó ar-líne). Cuimhnigh le do thoil chun d'uimhir chlárúcháin a lua. Ní féidir athrú a iarraidh ar an dteileafón. Beimid  a scríobh chugat  nuair atá do leasuithe próiseálta againn. Is iad seo a leanas na táillí  atá iníoctha ar son   leasuithe a rinneadh ar do chlárúchán, tráth ar bith eile seachas nuair a athnuachar do chlárúchán:

Táille Próiseála le haghaidh leasuithe:

    Iarratais Poist   Iarratais Ar-Líne (Visa, Laser nó Mastercard)
 Leasuithe   € 100    € 90

An tSraith Clárúcháin
Is é  an tréimhse clárúcháin ná aon bhliain amháin ón lá a fhaighimid  do foirm comhlánaithe i gceart leis an táille chuí. Téann d'iontráil  in éag ansin ach amháin é a  athnuachadh . Seoltar  litir meabhrúcháin athnuachana chugat thart ar 3 seachtaine roimh do dháta athnuachana.

Tá sé an-tábhachtach go bhfaighimid íocaíocht an táille athnuachana roimh dhul in éag d'iontráil ar an gclár.

Ag am athnuachana iarrfar ort an bhfuil nó nach bhfuil  aon athruithe ar do chlárúchán (níl aon táille bhreise más rud é go bhfuil leasuithe a dhéanamh ag an gcéim seo). Beidh litir a sheoladh chugat chun a dheimhniú go bhfuil d'iontráil  a athnuachadh agus a sholáthraíonn an dáta éaga nua.

D'iontráil a bhaint  as an  gchlár
Má measann tú nach bhfuil clárú éigeantach a thuilleadh  duit  ag aon am i rith na tréimhse clárúcháin, ba chóir duit scríobh chugainn le sonraí iomlána agus d'uimhir chlárúcháin. Ar an gcoinníoll go bhfuil sé cuí chun é  sin a dhéanamh, bainimid   d'iontráil as an gclár. Beidh litir a sheoladh chugat chun a dheimhniú go bhfuil an iontráil bainte.

Athruithe ar an eintiteas dlíthiúil
Níl iontráil clár inaistrithe ó rialtóir sonraí amháin go ceann eile; má tá athrú ar an eintiteas dlíthiúil ar an rialaitheoir sonraí, ní mór  iontráil nua  a dhéanamh sa chlár. Is iad samplaí de na hathruithe i neintiteas dlíthiúil  ná nuair a théann   trádálaí aonair chun bheith ina comhpháirtíocht nó comhpháirtíocht ina cuideachta teoranta. Muna bhfuil gá fós le  d'iontráil roimhe seo  ní foláir duit scríobh chugainn ag éileamh  bhaint  d'iontráil ón chlár.