Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (“na hAchtanna”). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014

Ón 14 Aibreán 2015, beidh Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (CCS) faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 go páirteach.

Tá an CCS faoi réir an Achta maidir le taifid faoi cheisteanna riaracháin amháin agus iad siúd a cruthaíodh i ndiaidh an 21 Aibreán 2008 go sonrach.
Ní féidir scaoileadh le comhaid imscrúdaithe agus cháis faoin Acht.

Féach Sceideal 1, Cuid 1 “Gníomhaíochtaí Páirtchuimsithe” den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 ag an nasc seo

 

Um Shaoráil Faisnéise

Ceanglaíonn alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 ar chomhlachtaí um Shaoráil Faisnéise chun scéim a ullmhú agus a fhoilsiú a bhaineann le faisnéis a fhoilsiú ag an gcomhlacht i gcomhlíonadh scéim shamhlach foilsithe a rinne an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Anseo

 

Conas Iarratas a Dhéanamh:

Ní mór iarratas ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh i
scríbhinn.

Ba cheart go dtabharfadh sé le fios cén fhaisnéis atá á lorg faoin Acht um
Shaoráil Faisnéise.

Ba cheart go mbeadh an t-iarratas sách soiléir go mbeidh an CCS in ann na
taifid atá á lorg a shainaithint. Mura bhfuil an CCS soiléir maidir leis
na taifid atá á lorg, déanfaimid teagmháil leat le soiléiriú a fháil. Má
bhíonn aon deacracht agat chun na taifid chruinne a shainaithint a
theastaíonn uait, féadfaidh foireann an Aonaid um Shaoráil Faisnéise cabhrú
leat chun d’iarratas a ullmhú. Guthán: 057 8684800.

Más fearr faisnéis a fháil i bhformáid ar leith (e.g. cóip ar pháipéar nó
cóip leictreonach sa chás gur féidir), ba cheart seo a lua san iarratas.
Moltar duit uimhir ghutháin a sholáthar lena éascú don CCS teagmháil a
dhéanamh leat sa chás go dteastaíonn soiléiriú.

Ba cheart iarratais a sheoladh chuig:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí,
An tAonad um Shaoráil Faisnéise,
Teach na Canálach,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúl an tSúdaire,
Laois

Féadtar iarratais a dhéanamh ar ríomhphost, chomh maith, chuig:
foi@dataprotection.ie

TABHAIR FAOI DEARA, TÁ SÉ MAR BHEARTAS AG AN GCOIMISINÉIR COSANTA SONRAÍ
IARRATAIS UM SHAORÁIL FAISNÉISE A FHOILSIÚ AR ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Teorainneacha Ama:

Tá teorainn dhá lá is fiche oibre ann chun freagra a thabhairt ar do
bhuniarratas. Mura bhfuil freagra faighte agat laistigh den am seo,
féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn san Aonad um Shaoráil Faisnéise agus
cabhróimid leat. Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh le
hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí mura bhfuil freagra faighte agat
laistigh de 4 seachtaine (20 lá oibre).

Cinntí:

Faoi réir fhorálacha an Achta, féadfaidh an CCS cinneadh a dhéanamh chun:

  • An t-iarratas a dheonú
  • Cuid den iarratas a dheonú
  • An t-iarratas a dhiúltú.

Má tá an t-iarratas le deonú, cibé acu go hiomlán nó go páirteach,
deimhneoidh an CCS an fhoirm agus an bealach ina bhfeidhmeofar an ceart
rochtana, agus aird ar rogha an iarratasóra.

Cuirfidh an CCS an t-iarratasóir ar an eolas ar an gcinneadh. Má dhiúltaítear an t-iarratas, cibé acu go hiomlán nó go páirteach, tá dualgas ar an CCS cúiseanna a thabhairt leis an diúltú.

Nósanna Imeachta Athbhreithnithe:

Sa chás go ndéantar cinneadh chun rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú, féadfaidh duine atá míshásta leis an gcinneadh tosaigh, nó nach bhfuair freagra laistigh de 20 lá oibre (4 seachtain) tar éis don CCS an t-iarratas a fháil, athbhreithniú inmheánach a lorg. Tabharfaidh oifigeach atá ar ghrád níos airde ná an duine a rinneadh an cinneadh i dtosach, faoin athbhreithniú seo. Tá teorainn ama 3 seachtaine (15 lá oibre) ar an athbhreithniú seo. Mura bhfuil tú sásta go fóill leis an gcinneadh, tá an ceart agat chun achomharc a dhéanamh le hathbhreithniú seachtrach le hOifig an Choimisinéara Faisnéise. Ní féidir an ceart seo a fheidhmiú ach sa chás go ndéantar achomharc inmheánach ar an gcinneadh i dtosach.

Ba cheart iarratais ar athbhreithniú inmheánach a sheoladh ar aghaidh i
scríbhinn chuig:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí,
An tAonad um Shaoráil Faisnéise,
Teach na Canálach,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúl an tSúdaire,
Laois

Nó chuig: foi@dataprotection.ie

Táillí:

Níl aon táille ar iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Gearrtar táillí, áfach, ar athbhreithnithe inmheánacha i gcásanna ina lorgaítear faisnéis neamhphearsanta.

Féadtar táillí a ghearradh ar chostas fótachóipeála agus gearrtar táillí chomh maith ar fhaisnéis eile a chuardach agus a aisghabháil. Cuirfear iad seo in iúl más infheidhme.

Táillí an Nóis Imeachta Athbhreithnithe

Athbhreithniú inmheánach ar iarratais neamhphearsanta: táille €30 (€10 do shealbhóirí cárta leighis)
Achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise ar iarratais neamhphearsanta: €50 (€15 do shealbhóir cárta leighis).
Nóta: Chun táille laghdaithe a fháil, b’fhéidir go dteastóidh cruthúnas i leith cárta leighis

Is féidir breis faisnéise a fháil ag http://www.oic.gov.ie/