Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (“na hAchtanna”). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Próiseáil trasteorann agus an t-ionad ilfhreastail

Le haghaidh eagraíochtaí

Soláthraíonn an RGCS meicníocht nua, an t-ionad ilfhreastail (IIF), a bheidh i bhfeidhm ó 25 Bealtaine 2018 d´eagraíochtaí atá bunaithe san Aontas Eorpach agus iad ag tabhairt faoi phróiseáil trasteorann sonraí pearsanta. Léigh an treoir seo le tuilleadh a fháil amach faoin IIF, agus faoi conas a bhainfidh sé le feidhm i gcás d´eagraíochtsa.

Príomhphointí

 • Cuirfidh an IIF ar chumas d´eagraíochta plé le húdarás maoirseachta ceannais (ÚMC) aonair do mhórchuid do chuid gníomhaíochtaí próiseála. 
 • Le go mbainfeadh an IIF le feidhm i gcás d´eagraíochtsa, ní mór di bheith bunaithe san AE agus bheith i mbun próiseála trasteorann.
 • Má tá d´eagraíochtsa bunaithe san AE agus í i mbun próiseála trasteorann, ba chóir duit cinneadh cad é suíomh do phríomhfhorais.
 • Beidh údarás maoirseachta an Bhallstáit AE mar a bhfuil do phríomhfhoras lonnaithe ina údarás maoirseachta ceannais (ÚMC) do ghníomhaíochtaí próiseála d´eagraíochta.
 • Tá treoirlínte ar fáil ó Pháirtí Oibre Ailt 29 an AE chun cabhrú leat do ÚMC a shainaithint (tuilleadh eolais le fáil thíos).

Maidir le próiseáil trasteorann

Sainmhíníonn an RGCS próiseáil trasteorann cé acu mar:

 • Próiseáil sonraí pearsanta a tharlaíonn i gcomhthéacs ghníomhaíochtaí eagraíochta i níos mó ná Ballstát amháin, nuair atá an eagraíocht sin bunaithe i níos mó ná Ballstát amháin,

nó;

 • Próiseáil sonraí pearsanta a tharlaíonn i gcomhthéacs ghníomhaíochtaí fhorais aonair eagraíochta ach nuair a théann an phróiseáil sin i bhfeidhm go substaintiúil, nó mar ar dócha go rachadh sí i bhfeidhm go substaintiúil ar dhaoine is ábhar do na sonraí i níos mó ná Ballstát amháin.

Beidh an méid atá i gceist le ´dul i bhfeidhm substaintiúil´ ag brath ar nádúr na ngníomhaíochtaí próiseála a bhfuil d´eagraíocht ina mbun. Más gá, déanfaidh do ÚMC cinneadh faoi cad is éifeacht shubstaintiúil ann ar bhonn cás ar chás.
Ní mór duit bheith i mbun próiseála trasteorann faoi mar a gcuirtear síos uirthi thuas le go mbainfeadh an IIF le feidhm i gcás d´eagraíochtsa. Mura bhfuil d´eagraíocht i mbun próiseála trasteorann, ní bheidh feidhm leis an IIF.
Nuair atá deimhnithe agat go bhfuil d´eagraíocht i mbun próiseála trasteorann, is é an chéad chéim eile ná cinneadh cad é suíomh do phríomhfhorais.

Cá bhfuil príomhfhoras m´eagraíochta?

Bíonn an próiseas a chuireann tú i gcrích chun do phríomhfhoras a chinneadh éagsúil ag brath air an rialaitheoir sonraí nó próiseálaí sonraí atá i d´eagraíocht.
Sainmhínítear rialaitheoir sonraí mar:

 • Eagraíocht a chinneann, aisti féin nó i gcomhar le dreamanna eile, cuspóirí agus meáin phróiseáil sonraí pearsanta.

Sainmhínítear próiseálaí sonraí mar:

 •   Eagraíocht a phróiseálann sonraí pearsanta ar son rialaitheora sonraí.

Is é an príomhrud maidir le cinneadh do phríomhfhorais más rialaitheoir sonraí tú ná sainaithint cé acu i measc foras d´eagraíochta a bhfuil an chumhacht aici socruithe a dhéanamh maidir le cuspóirí agus meáin do phróiseála de shonraí pearsanta. Is féidir gur do lárionad riaracháin san AE a bheadh i gceist leis seo, ach má dhéanann d´eagraíocht na socruithe seo ag foras eile agus é mar chumhacht ag an bhforas sin na socruithe a chur i bhfeidhm, ansin is é an foras eile do phríomhfhoras.
Más próiseálaí sonraí tú, is é an príomhfhoras atá agat ná do lárionad riaracháin san AE, ach amháin mura bhfuil lárionad riaracháin ag d´eagraíocht san AE. Más amhlaidh atá an scéal, is é do phríomhfhoras ná an t-ionad ina dtarlaíonn príomhghníomhaíochtaí próiseála d´eagraíochta.
Más comhrialaitheoir é d´eagraíocht le heagraíocht amháin nó níos mó, ba chóir duit sainaithint cé acu foras de na comhrialaitheoirí a bhfuil sé de chumhacht aige socruithe a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm maidir le cuspóirí agus meáin na próiseála. Is é an foras sin príomhfhoras na comhrialaitheoireachta.
Más cuid de ghrúpa fiontar é d´eagraíocht, is é an príomhfhoras don ghrúpa ná an foras mar a ndéanann an t-eintiteas a rialaíonn an grúpa socruithe faoi chuspóirí agus faoi mheáin phróiseáil an ghrúpa.
Má tá d´eagraíocht i mbun roinnt gníomhaíochtaí ar leith próiseála trasteorann, is féidir go mbeidh níos mó ná príomhfhoras amháin agat. Níor chóir duit glacadh leis go roinnfidh gach ceann de ghníomhaíochtaí próiseála trasteorann d´eagraíochta an príomhfhoras céanna.
Seo an cás nuair a dhéantar socruithe faoi chuspóirí agus faoi mheáin aon ghníomhaíochta próiseála amháin i gcomhthéacs forais amháin, ach go ndéantar na socruithe do ghníomhaíocht phróiseála ar leith ag an eagraíocht chéanna i gcomhthéacs forais ar leith.

An t-údarás maoirseachta ceannais

Is é an t-údarás maoirseachta a ghníomhóidh mar do ÚMC údarás maoirseachta an Bhallstáit mar a bhfuil a phríomhfhoras ag d´eagraíocht. Beidh príomhfhreagracht ag do ÚMC do bheith ag plé le gníomhaíochtaí próiseála d´eagraíochta agus is é a bheidh ina údarás maoirseachta a bpléann d´eagraíocht leis maidir lena chuid próiseála trasteorann i mórchuid na gcásanna.
Ciallaíonn rannpháirtíocht d´eagraíochta i bpróiseáil trasteorann go mbainfidh údaráis mhaoirseachta seachas do ÚMC le do chuid gníomhaíochtaí próiseála. Bainfidh údaráis mhaoirseachta, a dtugtar údaráis mhaoirseachta bhainteacha (ÚMB) orthu sa chomhthéacs seo, le gníomhaíochtaí próiseála d´eagraíochta nuair a bhaineann aon cheann de na rudaí seo a leanas le feidhm:

 • Tá d´eagraíocht bunaithe i mBallstát an údaráis mhaoirseachta sin,
 • Téitear i bhfeidhm go substaintiúil, nó is dócha go dtéitear i bhfeidhm go substaintiúil ar dhaoine is ábhar do na sonraí atá ina gcónaí i mBallstát an údaráis mhaoirseachta sin, ag gníomhaíochtaí próiseála d´eagraíochta,
 • Rinneadh gearán a bhaineann le gníomhaíochtaí próiseála d´eagraíochta leis an údarás maoirseachta sin.

Más gá do do ÚMC imscrúdú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí próiseála trasteorann d´eagraíochta, déanfaidh sé sin de réir nósanna imeachta comhoibrithe agus comhsheasmhachta an RGCS. Ina leithéid d´imscrúduithe, beidh do ÚMC ag comhordú i ndlúthchomhpháirtíocht leis na ÚMC de réir mar is cuí.
I mórchuid na gcásanna, beidh iachall ort plé le do ÚMC amháin. Faoi chúinsí áirithe, áfach, beidh ÚMB seachas do ÚMC inniúil chun cás a láimhseáil maidir le gníomhaíochtaí próiseála d´eagraíochta. Is féidir go ndéanfadh ÚMC iarratas chun cás a láimhseáil nuair a bhaineann ábhar an cháis cé acu:

 • Le foras de chuid d´eagraíochta i mBallstát an ÚMB amháin,

nó;

 • Ní théann an cás i bhfeidhm go substaintiúil ach amháin ar dhaoine is ábhar do na sonraí i mBallstát an ÚMB.

Má tá tuairimí ag na ÚMB nach bhfuil ag teacht le chéile maidir le do phríomhfhoras, tá deis acu seo a cheistiú agus atreorú chuig an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí, a dhéanfaidh socrú ceangailteach faoin áit a bhfuil príomhfhoras d´eagraíochta lonnaithe.

 

Tuilleadh eolais

Tá treoirlínte eisithe ag Páirtí Oibre Ailt 29 a chabhróidh le d´eagraíocht sainaithint cá bhfuil do phríomhfhoras lonnaithe agus mar sin de cé hé do ÚMC. Is féidir na treoirlínte seo a fháil ar shuíomh gréasáin an Pháirtí Oibre: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44102