Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (‚Äúna hAchtanna‚ÄĚ). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Nua: Imní nó Fiosrúchán a chur in iúl don CCS

Tá sé simplí, agus saor in aisce, imní nó fiosrúchán a chur in iúl don oifig seo. Níl le déanamh agat ach scríobh chuig an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, ag tabhairt sonraí faoin gceist, agus an fhoirm ábhartha atá leagtha amach thíos á húsáid agat. Nóta: éilíonn an CCS freagraí iomlána agus cruinne ar gach ceist a chuirtear sna foirmeacha seo.

Cuir Imní in Iúl Dúinn


An bhfuil ábhar imní agat maidir leis an tslí inar próiseáladh do chuid sonraí ag eagraíocht? Ba chóir duit an fhoirm seo a úsáid más mian leat teagmháil a dhéanamh linn faoi ábhar imní / faoi shárú féideartha do chuid ceart cosanta sonraí. Cuir an fhoirm seo chuig info@dataprotection.ie ansin, mar sin de.
I dtaca le fiosrúcháin ghinearálta ar bith, comhlánaigh an ´Fhoirm Ghinearálta Fhiosrúcháin´ seo a leanas, le do thoil (insert hyperlink). Sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm seo, cinntigh le do thoil, go bhfuil d´imní curtha in iúl agat go díreach leis an eagraíocht ábhartha agus gur thug tú dóthain ama dóibh chun freagra a thabhairt. Tá litir theimpléid ar fáil i gCuid 7 den fhoirm; is féidir gur mian leat sin a úsáid agus tú ag cur d´imní in iúl don eagraíocht ábhartha sa chéad dul síos.
Tá tuilleadh treorach faoi conas an fhoirm seo a chomhlánú, agus faisnéis níos mionsonraithe faoi na doiciméid sin a dteastaíonn uainn chun athbhreithniú a dhéanamh ar d´imní, ar fáil laistigh den fhoirm.

Íoslódáil an fhoirm ´Cuir Imní in Iúl

Fiosrúchán Ginearálta:


Is féidir leis an oifig seo faisnéis/treoir a thabhairt maidir le roinnt ceisteanna cosanta sonraí ar féidir go mbeidh ar eagraíocht nó duine aonair aghaidh a thabhairt orthu. Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú más mian leat teagmháil a dhéanamh linn le fiosrúchán faoi chosaint sonraí. Cuir an fhoirm seo chuig info@dataprotection.ie le do thoil.
Tabhair faoi deara, le do thoil, más mian leat imní a phlé leis an CCS faoin tslí inar próiseáladh do chuid sonraí pearsanta, beidh ort an fhoirm 'Cuir Imní in Iúl don CCS' a chomhlánú atá ar fáil thíos.
Is faisnéis ghinearálta í an fhaisnéis a sholáthraítear ag an CCS mar fhreagra ar d´fhiosrúchán agus é i gceist go gcabhródh an fhaisnéis chéanna leat, i gcás duine is ábhar do na sonraí, maidir le leas a bhaint as do chuid ceart cosanta sonraí, agus i gcás próiseálaí nó rialaitheora shonraí, maidir le comhlíonadh do chuid dualgas agus do chuid freagrachtaí cosanta sonraí a chomhlíonadh. Níltear ag maíomh gur ceadú nó formhuiniú foirmeálta í aon fhaisnéis a sholathraítear maidir le gníomhaíochtaí rialaitheora shonraí, próiseálaí shonraí, nó duine is ábhar do na sonraí, agus coimeádann an CCS an ceart reachtúil fiosrúchán a dhéanamh nó a spreagadh faoi aon cheann d´fhorálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 – 2003, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, nó aon reachtaíocht ábhartha náisiúnta eile a sáraíodh nó ar dócha go sáraíodh í. Níltear ag maíomh gur comhairle dlí í faisnéis a thugtar mar fhreagra ar fhiosrúchán.
Ba chóir d´fhaighteoirí comhairle neamhspleách dlí a lorg sula ndéanann siad beart, nó sula staonann siad ó bheart a dhéanamh bunaithe ar aon fhaisnéis a sholáthraítear ag an Oifig seo.

Íoslódáil an fhoirm Fhiosrúcháin

Fiosrúchán nó nuashonrú faoi chás ar ann dó cheana:


Ar iarr an oifig seo ort tuilleadh doiciméad a chur faoinár mbráid maidir le do chás? An bhfuil fiosrúchán agat faoi do chás? Ba chóir duit an fhoirm seo a úsáid más mian leat teagmháil a dhéanamh leis an CCS maidir le cás ar ann dó cheana. Go háirithe, ba chóir an fhoirm seo a úsáid agus tú ag cur tuilleadh sonraí nó doiciméad faoinár mbráid faoi do chás.

Íoslódáil an fhoirm 'Fiosrúchán faoi chás ar ann dó cheana

 

Fianaise ar féidir go mbeidh sí ag teastáil ón CCS

Iarratais Rochtana

Is ann do 3 chineál de ghearán faoi iarratas rochtana:

 • easpa freagra ar iarratas rochtana
 • freagra neamhiomlán ar iarratas rochtana
 • díolúintí maidir le siarchoinneáil sonraí á gcur i bhfeidhm go mícheart

 

Easpa freagra ar iarratas rochtana

Dá mba mhian leat gearán a dhéanamh faoi rialaitheoir sonraí a dteipeann air/uirthi freagra a thabhairt ar d´iarratas rochtana teastaíonn an méid seo a leanas uainn:

 • cóip den iarratas rochtana
 • cead sínithe uait nuair a rinne dlíodóir/ionadaí an teagmháil
 • litir mheabhrúcháin a cuireadh chuig an rialaitheoir sonraí
 • aon chomhfhreagras ábhartha eile faoin gceist, mar shampla, más rud é gur lorg an rialaitheoir sonraí cruthúnas faoi do chéannacht, fianaise gur sholáthair tú an méid sin


Freagra neamhiomlán ar iarratas rochtana

Má chreideann tú nár thug rialaitheoir sonraí freagra iomlán ar d´iarratas rochtana, teastaíonn an méid seo a leanas uainn:

 • cóip den iarratas rochtana
 • cead sínithe uait nuair a rinne dlíodóir/ionadaí an teagmháil
 • cóip den litir a cuireadh chuig an rialaitheoir sonraí a thugann breac-chuntas ar na sonraí sonracha pearsanta nár soláthraíodh
 • aon fhianaise atá agat gurb ann do na sonraí pearsanta faoi thrácht
 • aon chomhfhreagras ábhartha eile faoin gceist


Díolúintí atá á n-úsáid chun sonraí a shiarchoinneáil ar féidir go bhfuil siad á gcur i bhfeidhm go mícheart


Má chreideann tú go bhfuil eagraíocht ag siarchoinneáil sonraí trí dhíolúintí a chur i bhfeidhm ar bhealach mícheart, teastaíonn an méid seo a leanas uainn:

 • cóip den iarratas rochtana
 • cead sínithe uait nuair a rinne dlíodóir/ionadaí an teagmháil
 • cóip den litir a cuireadh chuig an rialaitheoir sonraí, ag lorg mínithe maidir le húsáid na ndíolúintí in éineacht le haon fhreagra a fuarthas ón rialaitheoir sonraí
 • do chuid tuairimí i scríbhinn maidir leis an bhfáth nach bhfuiltear ag cur i bhfeidhm ar bhealach bailí na díolúintí sin a bhfuil an rialaitheoir sonraí ag brath orthu
 • aon chomhfhreagras ábhartha eile

 

Margaíocht Dhíreach

Má bhaineann do ghearán le fáil margaíochta dírí nár iarradh gan toiliú, teastaíonn an méid seo a leanas uainn:

 • an seoladh ríomhphoist/an uimhir ghutháin/an uimhir facs ar cuireadh an t-ábhar margaíochta chuige
 • deimhniú maidir le cé hé do sholáthróir seirbhíse teileafóin
 • sonraí maidir le cén áit is ar eisíodh an mhargaíocht (ainm an rialaitheora shonraí chomh maith leis an seoladh ríomhphoist/an uimhir theileafóin ónar eisíodh í)
 • cóip den ábhar margaíochta a fuarthas:
 • i gcás glao ghutháin soláthair dáta agus am an ghlao in éineacht le sonraí an táirge sin a ndearna an glaoiteoir iarracht margaíocht a dhéanamh duit faoi;
 • i gcás ríomhphoist soláthair cóip den ríomhphost iomlán a fuarthas, faisnéis cheanntáisc agus bhuntáisc san áireamh;
 • i gcás teachtaireachta téacs seat scáileáin den teachtaireacht nó mar rogha air sin an téacs iomlán a scríobh amach, agus an dáta agus an t-am ar cuireadh í á lua agat
 • sonraí faoi iarrachtaí a rinne tú rogha an diúltaithe a bheith agat maidir le hábhar nó glaonna margaíochta a fháil ón rialaitheoir sonraí

Gach gearán eile

I gcás gach gearáin eile teastaíonn an méid seo a leanas uainn:

 • sonraí faoin gceist shonrach chosanta sonraí atá á cur in iúl agat
 • cead sínithe uait nuair nuair a rinne dlíodóir/ionadaí an teagmháil
 • fianaise, i bhfoirm dhoiciméad, le tacú leis an líomhain atá á déanamh
 • cóip den chomhfhreagras ábhartha a malartaíodh leis an rialaitheoir sonraí faoin gceist