Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 ('na hAchtanna'). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

 

 

 

Foilsíonn Coimisinéir Cosanta Sonraí Tuarascáil Bhliantúil 2015
 
Inniu, foilsiú Coimisinéir Cosanta Sonraí, Helen Dixon, Tuarascáil Bhliantúil 2015 an Choimisinéara Cosanta Sonraí na hÉireann. Sa tuarascáil seo, a dara tuarascáil bhliantúil, tugann an Coimisinéir tuairisc ar an gcur chuige réamhghníomhach agus gafa  a tógann a hOifige do cearta cosanta sonraí daoine aonair a chosaint agus, ag baint úsáide as cás-staidéir léiriúcháin agus staitisticí, tabharfar sonraí ar éagsúlacht na hoibre a rinneadh i rith na bliana.
Buaichphointí an Tuarascáil Bhliantúil:
·         Dul chun cinn suntasach i forbairt cumas agus saineolas na hOifige trí earcaíocht leanúnach, lena n-áirítear saineolaithe dlíthiúla, teicniúla, imscrúdaithe agus saineolaithe cumarsáide.
·         Méadú ar bhuiséad bliantúil go dtí € 4.7m, ó € 3.65 milliún anuraidh
·         Bunú Aonad Imscrúduithe Speisialta chun imscrúduithe spriocdhírithe agus réamhghníomhach a chur i gcrích.
·         Bunú saotharlainne forensics theicniúil chun cuidiú le hiniúchtaí teicniúla agus imscrúduithe
·         932 gearán imscrúdú, níos mó ná 60% bainte le cearta rochtana agus 11% le mhargaíocht leictreonach dhíreach, réitíodh 94% díobh go cairdiúil
·         2,376 fógrí sárú sonraí
·         14,427 ríomhpostanna agus 16,173 glaonna teileafóin pléitear leo tríd an ionad tiomnaithe le haigh ríomhphoist agus glaonna
·         Tábhacht comhairle díreach agus shaineolaí a sholáthar do earnáil phríobháideach agus chomhlachtaí poiblí chun ceartaí príobháideachta dhaoine aonair a fheabhsú
·         Díriú ar rannpháirtíocht a fhorbairt le ilnáisiúnta-ardteicneolaíochta
·          Sonraí faoi ionchúisimh agus iniúchtaí in 2015
·         Forbairtí forleathana ar leibhéal an AE lena n-áirítear  na rialaithe ón Chúirt Bhreithiúnais Eorpach agus den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí  (an RGCS) a thiocfaidh i bhfeidhm ó Bealtaine 2018
Foilsitheoireacht na tuarascála, dúirt an Iníon Dixon, ‘Ba é bhliain thábhachtach don Oifig í 2015 agus, níos ginearálta, ar son cosaint cearta sonraí ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta.’
‘Is iad acmhainní méadaithe go suntasach agus earcaíocht leanúnach, go háirithe na saineolaithe speisialaithe, ceann de na fátheana tar éis fás agus ár gcumas a neartú, chun  timpeallacht chosaint sonraí a cruth agus a áirithiú go gcomhlíonfar go cuí le dlí um chosaint sonraí.'
‘Ar thaobh idirnáisiúnta, sé an rud is suantasach ná an méid breitheanna tábhachta a thánaigh síos ón Chúirt Bhreithiúnais Eorpach. Dhaingnigh na breitheanna sinn na cosaintí fairsing a baineann le sonraí pearsanta faoin AE Chairt um Chearta Sóisialta Bunúsacha, le tioncar an-láidir ar údaráis cosanta sonraí ar fud na hEorpa chun a chuid feidhmeanna a dhéanamh. Freisin, tabhairfaidh comhaontú maidir le creat dlíthiúil nua cearteanna nuá airaith do daoine, dualgas méadaithe do eagraíochtaí a úsáideann sonraí pearsanta agus díriú  forfheidhmithe do údaráis cosanta sonraí.’
‘Gan amhras, cuirfidh na forbairtí seo, mar aon leis luas fhorbraíonn an teicneolaíocht, dúshláin i láthair, ach le pleanáil chúramach agus acmhainní cuí beigh an Oifig in ann dul i ngleic leo.’
‘Beigh an cur chuige comhairlaite agus bainteach a úsáídimid le na leor comhlachtaí teicniúla  ilnáisiúnta atá bunaithe anseo, agus le earnáil phríobháideach agus chomhlachtaí poiblí eile fós lárúnach do na bhfeidhmeanna reachtúla neamhspleách atá againn, ag cinntiú go bhfuil cearta cosanta sonraí gcumhdaithe, agus ag cinntiú rochtain do na seirbhísí digiteacha a baineann a lán daoine taitneamh as  agus fiú ag brath ar, comh maith. Leanfaimid ag úsáid ár gcumhachtaí forfheidhmithe nuair is gá, áfach, a chinntiú go gcomhlíontar cumas an dlí agus a chosaint daoine aonair a dhearbhú a gcearta. '

 

Cúil an tSúdaire agus i mBaile Átha Cliath, 21 Meitheamh, 2016
 

Tuarascáil Bhliantúil 2015

 
CRÍOCH
 
Má tá fiosrúcháin ó na meáin agut, déan teagmháil le Áine Griffin, Ceannasaí Chumarsáid, Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí 353 (0) 57 868 2521, 353 (0) 87 2951329 nó media@dataprotection.ie
 
Nótaí d'Eagarthóirí
Tá an Coimisinéir freagrach as cearta sonraí daoine a chosaint agus na hoibleagáidí cuí ar rialtóirí sonraí a fhorfheidhmiú. Mar atá leagtha amach sa hAchtanna Cosanta Sonraí 1988 agus 2003, tá an Coimisinéir neamhspleách i bhfeidhmiú a feidhmeanna.
Is feidir le daoine a mheasann go bhfuil a gcearta á sárú gearán a dhéanamh don gCoimisinéir, a dhéanfaidh imscrúdú ar an ábhar, agus cibé céimeanna a thógáil is gá chun é a réiteach.
Bunaíodh an Oifig den chéad uair i 1989 i mBaile Átha Cliath, athlonnaithe go Cúil an tSúdaire, Co. Laoise i 2006 faoi chlár díláraithe an rialtais, agus oibríonn anois ó dhá shuíomh.
Ag deireadh 2014 osclaíodh an Oifig i mBhaile Átha Cliath, atá suite go sealadach ag Bóthar Fhearchair i mBaile Átha Cliath agus atá ag bogadh go suíomh buan ar Cearnóg Mhic Liam i bhfómhar 2016.