Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

 Réamhrá

Moltar in Airteagal 35 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (“RGCS”) go ndéanfaidh rialaitheoir Measúnú Tionchair ar Chosaint Sonraí (“MTCS”) i gcás inar dócha go mbeadh ardriosca ann do chearta agus do shaoirsí daoine aonair ag éirí as cineál próiseála sonraí, próiseáil ina n-úsáidfí nuatheicneolaíochtaí go háirithe. Leagtar amach roinnt cásanna ar leith san RGCS freisin inar gá do rialaitheoirí MTCS a dhéanamh. I gcás ina bhfuil gá leis, ní mór an MTCS a dhéanamh sula dtosaítear ar an bpróiseáil sonraí ábhartha.

Ceanglaíonn an RGCS ar údaráis náisiúnta chosanta sonraí freisin Airteagal 35(4) den RGCS a ghlacadh, agus liosta a fhoilsiú de na cineálacha gníomhaíochtaí próiseála a mbeidh gá le MTCS ina leith.

Sula nglactar é, caithfidh an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (BECS) an liosta sin a fhormheas má chuimsíonn sé gníomhaíochtaí próiseála a bhaineann le hearraí agus seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine aonair nó faireachán a dhéanamh ar a n-iompar i mBallstáit éagsúla nó a d’fhéadfadh cur isteach go substaintiúil ar shaorghluaiseacht sonraí laistigh den AE.

I gcomhréir le ceangaltais an RGCS, d’ullmhaigh Coimisiún na hÉireann um Chosaint Sonraí (“CCS”) dréachtliosta de ghníomhaíochtaí próiseála a bhfuil sé éigeantach, dar leis, MTCS a ullmhú ina leith. Tá sé i gceist go gcuimseofaí idir phróiseáil sonraí náisiúnta agus trasteorann araon sa liosta.

Ar mhaithe leis an liosta beartaithe a thabhairt chun críche agus a chur faoi bhráid an BECS lena fhormheas, tá an CCS lena dhréachtliosta MTCS a eisiúint i gcomhair comhairliúcháin phoiblí.

Úsáidfear na haighneachtaí a gheobhaidh an CCS ag éirí as an gcomhairliúchán sin chun an dréachtliosta MTCS a thabhairt chun críche lena chur faoi bhráid an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí agus chun críche aon ábhair treoraíochta a tháirgeodh an CCS amach anseo. D’fhéadfaí na haighneachtaí a roinnt le húdaráis mhaoirseachta eile agus le comhaltaí eile an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí.

Fáilteofar roimh aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara faoin 4 Iúil 2018 leis an ríomhphost chuig consultation@dataprotection.ie.

 

Cáipéis iomlán anseo