Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Córas Faisnéise Custaim (CIS)

Bunaíodh an  Córas Faisnéise Custaim faoin Choinbhinsiún CIS 1995. Is é a aidhm ná cuidiú chun  dul i ngleic coireacht a bhaineann le custaim agus  trí chomhoibriú a éascú idir  húdaráis custaim na hEorpa. Is  forbairt é seo  ar  prionsabail an  Choinbhinsiún  Naples  1967 a dhéileáil le cúnamh frithpháirteach idir riaracháin custaim na mBallstát agus a dhaingnigh Éire nuair a d'aontaigh sé leis an CEE i 1973. Bhí díothú na teorann tar éis bunú an Margadh Aonair i 1993 mar fhachtóir a spreag  fhorbairt an CIS mar áis chun  smuigleáil a chomhrac.

Is féidir leis an Córas Faisnéise Custaim láraithe atá lonnaithe sa Bhruiséil a rochtain ag na Ballstáit agus, dá bhrí go mbíonn  próiseáil sonraí pearsanta i gceist,  do thógadh isteach sa chóras  líon  coimircí cosanta sonraí.  Ní bhíonn á thaifid ag  an  CIS  ach na sonraí a bhaineann le  Custaim agus Máil, leis na  cineál na sonraí pearsanta a bheith teoranta dóibh siúd a  shonraítear sa Choinbhinsiún.

Oibríonn an  CIS le dhá bunachair shonraí ar leith. Baineann ceann  amháin le hábhair atá faoi réir an dlí Eorpach agus baineann an ceann eile  le nithe nach bhfuil  faoi réir ach amháin an  dlí náisiúnta.  Is iad na Coimisinéirí Ioncaim an comhlacht náisiúnta ainmnithe chun críocha an Choinbhinsiúin CIS. Tá freagrachtaí áirithe  ag an Roinn Talmhaíochta & Bia a eascraíonn as oibriú an gComhbheartas Talmhaíochta.  Is féidir leis na húdaráis inniúla sna Ballstáit Sonraí rochtain a fháil ar sonraí  an  CIS . Mar sin féin,  níl cead ach ag an bpáirtí a ionchair na  sonraí iad  a cheartú, a leasú nó a scriosadh.

Chuaigh an CIS "beo" ar an  24 Márta, 2003.

NASC »    téigh chuig láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim

                  dul go dtí láithreán gréasáin An Roinn Talmhaíochta

Maoirseacht Náisiúnta

Is é an tAcht  Custaim agus Máil (Cúnamh Frithpháirteach) , 2001, a thugann éifeacht don gCoinbhinsiún  CIS agus don  Choinbhinsiún Chomhar Custaim i dlí na hÉireann. Ainmníonn  Alt 6 den Acht an Coimisinéir Cosanta Sonraí mar "údarás maoirseachta náisiúnta" chun críocha an dá Coinbhinsiún. Tugann sé seo an t-údarás don  Choimisinéar chun monatóireacht a dhéanamh ar cleachtais láimhseáil sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus an Roinn Talmhaíochta & Bia i gcomhthéacs an Choinbhinsiúin CIS nó  an Choinbhinsiún Chomhar Custaim, san áireamh  cheart na cigireachta.

Maoirseacht na hEorpa

Bunaíodh Comhúdarás  Maoirseachta faoi Airteagal 18 den Choinbhinsiún CIS. Tá an  Comhúdarás freagrach as an  CIS a mhaoirsiú agus tá sé comhdhéanta d'ionadaithe ó na húdaráis náisiúnta, lena n-áirítear ó Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí. Is féidir leis an JSA scrúdú iniúcadh a dhéanamh ar an  mbunachar sonraí lárnach CIS. Tugann sé comhairle chomh maith agus is féidir scrúdú a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann le hiarratais rochtana.

Iarratais Rochtana

Aon duine ar mian leis a a gceart rochtana  a chur i bfeidhm,  ba chóir dó é sin a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh leis an údarás inniúil náisiúnta, bíodh na Coimisinéirí Ioncaim nó  an Roinn Talmhaíochta agus Bia. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart iarratais ar cheartú nó a scriosú na sonraí a chur chuig an údarás inniúil náisiúnta. Ba chóir gearáin a eascraíonn as na nithe  seo a sheoladh chuig an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Féadfaidh duine a iarraidh  ag an gCoimisinéir um Chosaint Sonraí an CIS a sheiceáil d'fhonn a bhunú  an bhfuil a shonraí  á phróiseáil go dleathach