Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Cás-Staidéar a Cúig-Opera Telecom: Iallach curtha air bunachar sonraí a scriosadh

Rinne duine aonair gearán liom maidir le teachtaireacht téacs gan iarraidh a fuair an duine i mí na Samhna 2005. Teachtaireacht fógraíochta faoi sheirbhís síntiúis a bhí sa teachtaireacht a sheol Opera Telecom.

Nuair a rinne m'Oifig imscrúdú ar an ní fuarthas amach gur fhreastail an gearánaí ar cheolchoirm ollmhór i bPáirc an Chrócaigh i mí an Mheithimh 2005.Nuair a bhí an cheolchoirm ar siúl gríosaíodh iad siúd a bhí i láthair chun téacs a sheoladh ag tacú leis an bhFeachtas Domhanda ar Ghlaonna in Aghaidh Bochtaineachta. Rinne an gearánaí amhlaidh. Stóráladh an fhaisnéis a bailíodh as na téacsanna seo i mbunachar sonraí arna choinneáil ag Opera Telecom agus bhain an chuideachta úsáid aisti ina dhiaidh sin chun dírmhargaíocht gan iarraidh a sheoladh i bhfoirm teachtaireachtaí SMS.

Sheol Opera Telecom teachtaireacht dírmhargaíochta ar téacs chuig an ngearánaí i mí Deireadh Fómhair 2005. Tagraíonn Rialachán 13 den Ionstraim Reachtúil 535 de 2003 do chumarsáidí gan iarraidh, agus is cion é in imthosca áirithe teachtaireachtaí dírmhargaíochta a sheoladh. Bhí an teachtaireacht a fuair an gearánaí in aghaidh an Rialacháin seo. Sháraigh sé Alt 2 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí chomh maith mar nach bhfuarthas na sonraí pearsanta a bhí i gceist go cóir agus mar nár próiseáladh go cóir iad agus mar go ndearnadh a thuilleadh próiseála orthu ar bhealach a bhí ar neamhréir leis an gcríoch lenar bailíodh i dtús báire iad.

Nuair a bhí an t-imscrúdú ar siúl againn fuair m'Oifig amach gur úsáid 16,000 duine a d'fhreastail ar an gceolchoirm a bhfóin phóca chun téacs a sheoladh ag tacú leis an bhFeachtas Domhanda ar Ghlaonna In Aghaidh Bochtaineachta. D'aithin m'Oifig an baol a d'fhéadfadh a bheith ann go mbeadh na daoine seo go léir sa chás céanna is a bhí an gearánaí maidir le dírmhargaíocht a dhéanamh orthu.

Ó tharla mé a bheith san airdeall ar an mbaol d'iarr mé ar dtús ar Opera Telecom an Bunachar Sonraí a bhain leis seo a scriosadh. Nuair nach ndearna sí de réir na hiarrata seo d'úsáid mé mo chumhachtaí faoi Alt 10 den Acht um Chosaint Sonraí agus d'eisigh mé Fógra Forfheidhmithe.

Is doiciméad dlí é an Fógra Forfheidhmithe agus is cion é gan déanamh dá réir. Rinne Opera Telecom de réir an Fhógra Forfheidhmithe agus scrios sí an bunachar sonraí.

Léiríonn an cás seo go soiléir nach cóir faisnéis a bailíodh chun aon chríche amháin a úsáid chun críche eile murar cuireadh an t-ábhar sonraí ar an eolas ag an am a bailíodh an fhaisnéis gur chun na críche sin a bhainfí úsáid aisti agus murar tugadh deis don ábhar sonraí cur i gcoinne na húsáide.