Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Cás-Staidéar a Cúig-Opera Telecom: Iallach curtha air bunachar sonraí a scriosadh

Rinne duine aonair gearán liom maidir le teachtaireacht téacs gan iarraidh a fuair an duine i mí na Samhna 2005. Teachtaireacht fógraíochta faoi sheirbhís síntiúis a bhí sa teachtaireacht a sheol Opera Telecom.

Nuair a rinne m'Oifig imscrúdú ar an ní fuarthas amach gur fhreastail an gearánaí ar cheolchoirm ollmhór i bPáirc an Chrócaigh i mí an Mheithimh 2005.Nuair a bhí an cheolchoirm ar siúl gríosaíodh iad siúd a bhí i láthair chun téacs a sheoladh ag tacú leis an bhFeachtas Domhanda ar Ghlaonna in Aghaidh Bochtaineachta. Rinne an gearánaí amhlaidh. Stóráladh an fhaisnéis a bailíodh as na téacsanna seo i mbunachar sonraí arna choinneáil ag Opera Telecom agus bhain an chuideachta úsáid aisti ina dhiaidh sin chun dírmhargaíocht gan iarraidh a sheoladh i bhfoirm teachtaireachtaí SMS.

Sheol Opera Telecom teachtaireacht dírmhargaíochta ar téacs chuig an ngearánaí i mí Deireadh Fómhair 2005. Tagraíonn Rialachán 13 den Ionstraim Reachtúil 535 de 2003 do chumarsáidí gan iarraidh, agus is cion é in imthosca áirithe teachtaireachtaí dírmhargaíochta a sheoladh. Bhí an teachtaireacht a fuair an gearánaí in aghaidh an Rialacháin seo. Sháraigh sé Alt 2 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí chomh maith mar nach bhfuarthas na sonraí pearsanta a bhí i gceist go cóir agus mar nár próiseáladh go cóir iad agus mar go ndearnadh a thuilleadh próiseála orthu ar bhealach a bhí ar neamhréir leis an gcríoch lenar bailíodh i dtús báire iad.

Nuair a bhí an t-imscrúdú ar siúl againn fuair m'Oifig amach gur úsáid 16,000 duine a d'fhreastail ar an gceolchoirm a bhfóin phóca chun téacs a sheoladh ag tacú leis an bhFeachtas Domhanda ar Ghlaonna In Aghaidh Bochtaineachta. D'aithin m'Oifig an baol a d'fhéadfadh a bheith ann go mbeadh na daoine seo go léir sa chás céanna is a bhí an gearánaí maidir le dírmhargaíocht a dhéanamh orthu.

Ó tharla mé a bheith san airdeall ar an mbaol d'iarr mé ar dtús ar Opera Telecom an Bunachar Sonraí a bhain leis seo a scriosadh. Nuair nach ndearna sí de réir na hiarrata seo d'úsáid mé mo chumhachtaí faoi Alt 10 den Acht um Chosaint Sonraí agus d'eisigh mé Fógra Forfheidhmithe.

Is doiciméad dlí é an Fógra Forfheidhmithe agus is cion é gan déanamh dá réir. Rinne Opera Telecom de réir an Fhógra Forfheidhmithe agus scrios sí an bunachar sonraí.

Léiríonn an cás seo go soiléir nach cóir faisnéis a bailíodh chun aon chríche amháin a úsáid chun críche eile murar cuireadh an t-ábhar sonraí ar an eolas ag an am a bailíodh an fhaisnéis gur chun na críche sin a bhainfí úsáid aisti agus murar tugadh deis don ábhar sonraí cur i gcoinne na húsáide.