Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Maidir Linne

Tá cosaint sonraí ag baint  le do cheart bunúsach chun príobháideachta.

Tá oOfig an Choimisinéara Cosanta Sonraí bunaithe faoin  Acht um Chosaint Sonraí1988. Do chuir an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú)  2003 an reachtaíocht cothrom le dáta, ag cur chun feidhme forálacha de Threoir an AE 95/46. Leagann naa hAchtanna amach an prionsabal ginearálta gur chóir go mbeadh daoine in ann a rialú conas a bhaintear úsáid as na sonraí a bhaineann leo .

Tá an Coimisinéir  um Cosanta Sonraí freagrach as tacú le cearta an duine aonair, mar a leagtar amach sna hAchtanna, agus na n-oibleagáidí ar rialtóirí sonraí a fhorfheidhmiú. Tá an Coimisinéir ceaptha ag an Rialtas agus tá sé neamhspleách i bhfeidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna. Daoine Aonair a bhraitheann a gcuid cearta á sárú,  is féidir leo  gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir, a dhéanfaidh  imscrúdú ar an gceist, agus a glachfaidh  cibé céimeanna d'fhéadfadh a bheith riachtanach chun é a réiteach.

Teagmháil a Dhéanamh Linn : Sonraí teagmhála ginearálta don Oifig lena n-áirítear foirmeacha ar-líne.

Seirbhíse Custaiméara : Tá mionsonraí ar an Chairt Chustaiméirí don Oifig seo lena n-áirítear an plean gníomhaíochta seirbhíse custaiméara, seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge agus inrochtaineacht do dhaoine le míchumais.

Rochtain do Dhaoine faoi mhíchumasIs é ról ár n-oifigigh rochtana chun cabhair a shocrú do dhaoine atá faoi mhíchumas ionas gur féidir leo na seirbhísí a sholáthraíonn Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí a rochtain. 

Seirbhis tri Ghaeilge

Ráiteas Misin : Mionsonraí ar ráiteas misin na  hOifige,  lena n-áirítear an téacs iomlán den Ráiteas Straitéise.

Cairt na hEagraíochta : Tugann an leathanach seo forbhreathnú ar struchtúr reatha na heagraíochta.

Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí 2005 (IR 279 de 2005) : Eolas ar an gcaoi a gcomhlíonann an Oifig  a dhualgasí  faoi na  rialacháin um ath-úsáid faisnéise na hearnála poiblí.

um Shaoráil Faisneise. 

Nochtuithe Cosanta