Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Tuairisc an Iniúchta um Chosaint Sonraí ar Facebook Ireland Foilsithe

 

Inniu, 21 Nollaig 2011, d'fhoilsigh Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí, Éire toradh a hiniúchadh ar Facebook Ireland (FB-I) a cuireadh i gcrích le trí mhí anuas lena n-airítear ar an láthair i gCeanncheathrú Facebook Ireland i mBaile Átha Cliath.  Is éard atá sa Tuairisc úd ná measúnú cuimsitheach ar ghéilliúntas Facebook Ireland le dlí um Chosaint Sonraí na hÉireann agus dá éis sin dlí an AE sa réimse seo.

 

Dúirt an Coimisinéir Cosanta Sonraí, Billy Hawkes, "Gníomh dúshlánach a bhí anseo dom' Oifig féin agus do Facebook Ireland araon. D'aimsigh an t-iniúchadh cur chuige dearfach agus tiomantas ar thaobh FB-I i ndáil le meas a léiriú ar chearta príobháideachais a chuid úsáideoirí. Ag eascairt ón iniúchadh, tá aontaithe ag FB-I réimse leathan feabhsuithe "dea-chleachtais" a chur chun feidhme sa 6 mhí le teacht, le hathbhreithniú foirmiúil ar dhul chun cinn á chur i gcrích i mí Iúil na bliana seo chugainn."

 

Shonraigh Leas-Choimisinéir, Gary Davis a bhí i gceannas ar an Iniúchadh go raibh "an Iniúchadh seo ar an gceann is cuimsithí agus is mine curtha i gcrích ariamh ag ár nOifig. Leagamar sprioc fíor uaillmhianach dúinn féin maidir le comhlíonadh agus foilsiú, toisc gur shíl an Oifig seo agus Facebook araon go raibh sé tábhachtach go mbeadh toradh an tionscnaimh foilsithe agus oscailte do ráiteas agus mionscrúdú poiblí."

 

Dúirt sé freisin, "Tá sé tábhachtach a aithint gur leagadh freagracht ar Facebook Ireland, suas le Meán Fómhair 2010, as úsáideoirí uile lasmuigh de SAM agus Ceanada.  B'fhéidir nár ceart go mbeadh ionadh ar dhaoine dá bharr sin gur cheart go bhféadfaí feabhas a chur ar an tslí a dhéileálann Facebook Ireland le faisnéis phearsanta a chuid úsáideoirí. 

 

Tá Facebook de shíor i mbun éabhlóidithe agus oiriúnaithe mar fhreagra ar riachtanais úsáideora agus forbairtí teicniúla.  Cosúil le haon ardán teicneolaíochta rathúil ar bith, ní mór an tseirbhís a nuáil trí tháirgí agus ghnéithe nua a thabhairt isteach d'fhonn oiriúnú do chúinsí athraitheacha.  Dar ndóigh ciallaíonn nádúr nach mór Darwineach an tsuímh go mbeidh dearbhghá de shíor ann meicníochtaí láidre a bheith i bhfeidhm chun coinneáil suas chun dáta leis an nuálaíocht atá mar fhoinse ratha an tsuímh. 

 

Chuige sin ní conclúid atá sa Tuairisc seo lenár gcuid rannpháirtíochta le Facebook Ireland.  Níl ann i ndáiríre ach an chéad chéim suntasach ar bhóthar ar féidir é a leagan ag tús cadhnaíochta na hearnála teicneolaíochta i ndáil le freastal ar ionchais phríobháideachais dlisteanaigh na n-úsáideoirí maidir leis an gcaoi ina láimhseáiltear a gcuid sonraí pearsanta agus ag tabhairt cumhachta dóibh roghanna eolasacha a dhéanamh nuair atá an fhaisnéis úd á roinnt acu ar an suíomh.  Tá sé mar aidhm ag ár nOifigse a chinntiú go gcloíonn Facebook Ireland leis an dlí um chosaint sonraí agus déanann an tuairisc seo measúnú ar an ngéilliúntas sin.  Tá sé de rogha ag Facebook Ireland tabhairt faoi sheasamh ceannaireachta a bhogann ó ghéilliúntas leis an dlí go gnóthú an dea-chleachtais, ach má leanann sé ar aghaidh ag léiriú an tiomantas a bhraitheas féin i gcaitheamh an phróisis Iniúchta níl dabht ar bith ann ach gur féidir é a dhéanamh.  "

 

Tuairiscíonn an Tuairisc tiomantais agus moltaí suntasacha ó Facebook Ireland maidir leis na nithe seo a leanas:

?   meicníocht d'úsáideoirí chun rogha eolasach a léiriú ar conas a úsáidtear a gcuid faisnéise agus conas a roinntear í ar an suíomh, lena n-áirítear i ndáil le hApanna Tríú Páirtí

?   nuashonrú leathan i ndáil le Beartas Úsáide Sonraí/Beartas Príobháideachais le haird a thabhairt ar moltaí maidir le cá háit a d'fhéadfaí an fhaisnéis a soláthraítear d'úsáideoirí a fheabhsú a thuilleadh

?   trédhearcacht agus rialúchán d'úsáideoirí trí mheán soláthair na sonraí pearsanta uile coinnithe ina leith arna n-iarraidh agus mar chuid dá n-idirghníomh laethúil leis an suíomh

?   tarmligean na faisnéise coinnithe ar úsáideoirí agus neamh-úsáideoirí trí mheán nithe ar a dtugtar breiseáin shóisialta agus, ar bhonn níos ginearálta fós, tarmligean na sonraí coinnithe ó idirghníomhartha úsáideora leis an suíomh i bhfad níos túisce ná mar atá faoi láthair

?   breis trédhearcachta agus rialúchán i ndáil le húsáid sonraí pearsanta chun críocha fógraíochta

?   cineál fógraí breise d'úsáideoirí maidir le haitheantas aghaidhe/"moladh lipéid" a meastar a chinnteoidh go bhfuil Facebook Ireland ag freastal ar an dea-chleachtas sa réimse seo ó thaobh dlí na hÉireann de

?   cumas feabhsaithe d'úsáideoirí le lipéadú agus breacadh ar phróifílí úsáideora eile a rialú

?   cumas feabhsaithe d'úsáideoirí rialú a dhéanamh ar cibé an féidir le cairde iad a chur i nGrúpaí

?   an fheidhm um bainistiú/rialachas Géilliúntais i mBaile Átha Cliath a fheabhsófar a thuilleadh chun a chinntiú go dtugann tabhairt isteach táirgí nua nó úsáidí nua na sonraí úsáideora aird iomlán ar dlí um chosaint sonraí na hÉireann.

 

Déanfar seachadadh na dtiomantas de chuid Facebook Ireland a mheas i gcaitheamh an chéad sé mhí de 2012 agus mar chuid d'athbhreithniú foirmiúil comhaontaithe i mí Iúil na bliana seo chugainn a chuirfear i gcrích i bhfoirm Iniúchta leantach.

 

Críoch

 

Le haghaidh a thuilleadh faisnéise, téigh i mbun teagmhála le do thoil le:

Ciara O'Sullivan, Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí ag +353 (0)57 868 4800